گفتار درمانی تبریز

/دکتر معصومی

درباره دکتر معصومی

کارشناس گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، دکترای گفتاردرمانی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان تبریز، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،