فوریه 2019

نوامبر 2018

آوریل 2018

فوریه 2018

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظهپژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت*نوع حسیاطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد.*نوع کوتاه مدتاطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد* نوع بلند مدتاطلاعات را برای همیشه نگه میداردحافظه حسیاطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30