آوریل 2018

فوریه 2018

یکپارچگی حسی دهان و صورت

2019-12-15T23:51:48+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

یکپارچگی حسی دهان و صورت2019-12-15T23:51:48+03:30

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو

2019-12-15T23:52:45+03:30

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو برای عملکرد [...]

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو2019-12-15T23:52:45+03:30