مارس 2020

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟

2020-03-29T11:55:47+04:30

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟یک مشکل [...]

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟2020-03-29T11:55:47+04:30

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟

2020-03-29T13:39:01+04:30

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می [...]

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟2020-03-29T13:39:01+04:30

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟

2020-03-27T00:12:33+04:30

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می [...]

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟2020-03-27T00:12:33+04:30

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

2020-03-22T12:21:47+04:30

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ [...]

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟2020-03-22T12:21:47+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟

2020-03-22T20:20:27+04:30

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی [...]

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟2020-03-22T20:20:27+04:30

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟

2020-03-22T20:14:17+04:30

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟ [...]

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ چگونه طبقه بندی می شود؟2020-03-22T20:14:17+04:30

سپتامبر 2018

می 2018