گفتاردرمانی کودکان چه مشکلات گفتاری را در کودکان درمان می کند؟

گفتاردرمانی کودکان

 1. اتیسم / اوتیسم / اوتیزم          (Autism spectrum disorder)

 2. تاخیر رشد گفتار و زبان          Speech and Language Developmental Delay 

 3. لکنت زبان    (Stuttering)

 4. کم توانی ذهنی (Mental retardation)

 5. بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز (ADHD)

 6. مشکل در تلفظ صداها (Articulation disorders)

 7. مشکلات خواندن و نوشتن (Reading and writing disorders )

 8. کم شنوایی (Hearing loss)

 9. شکاف لب و کام(Lip and cleft palate)

 1. مشکلات خواندن                             Reading problem

 2. مشکلات نوشتن                writing problem

 3. مشکلات محاسبه و ریاضی    Calculating and Mathematics Problem