توضیحات

برای دانلود کتاب مفاهیم شناختی افعال سه زبانه انگیلیسی، فارسی و ترکی آذربایجانی از لینک زیر استفاده نمایید.


مفاهیم شناختی افعال
 • احمد
 • خلیل
 • خباز
 • علی
 • محمد
 • حسن
 • رضا
 • زری
 • حسین
 • محمد حسین
 • اکبر
 • احمد
 • جلیل
 • مجید
 • نوری
5٫0