آموزش مفاهیم فضا شناختی

آموزش مفاهیم فضا شناختی مفاهیم مختلف دز زبان با کلمات متفاوت خود را نشان می دهند.svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3 - آموزش مفاهیم فضا شناختی

ما می توانیم جهت های  موجود در فضای زندگی را با استفاده از آموزش مفاهیم فضا شناختی به کودکان یاد بدهیم .

بالا، پایین، رو ، زیر، پشت، جلو، مابین و …. از مفاهیم فضاشناختی زبان هستند که خود را با کلمه در گفتار ما نشان میدهند.

یکی از روشهای آموزش به کودکان می تواند با کتابها باشد

در اینجا کتابی برای نمونه آورده شده است. دانلود و استفاده از این کتاب رایگان می باشد.