سندرم تری چر کولین

سندرم تری چر کولین یکی از سندرمهایی است که مشکلات گفتار و زبان در آن مشاهده می کنیم.

Treacher Collins Syndrome

سندرم تری چر کولین عارضه مادرزادی است

خصوصیت عمده اش رشد جنینی قسمت میانی صورت می باشد

در  سندرم تری چر کولین استخوان مندیبل ، استخوان زایگوساتیک ، auricles lower eyelids ، کانال گوش خارجی و نرم کام قسمت عمده صورت هستند که تحت تاثیرقرار گرفته اند .

دیگر آنومالیها شامل راه های هوایی باریک و نقص قبلی می باشد .

راه هوایی باریک ممکن است به این معنی باشد که تراکئستومی دردوران جنینی لازم باشد .

اختلالات یادگیری یک اختلال رایج نمی باشد . (تنها در 5% افراد گزارش شده است) .

شناسایی و درمان صحیح مشکلات شنیداری (سمعک و آموزش) معمولا از فاکتورهای مهم در رشد این کودکان می باشد .