شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی و بروز آن

بروز و شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی برای ارایه خدمات کافی و مناسب باید مشخص و تعیین شود بروز ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی  به تعداد موارد جدید شناسایی شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی    به تعداد افرادی گفته می شود که… ادامه خواندن شیوع ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی و بروز آن