ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی یکی از مشکلات شایع در جوامع بشری است. تعاریف معلولیت ذهنی  و اصطلاحات مرتبط با آن به مرور زمان تکامل یافته اند تا منافع قانونی و اجتماعی افراد دارای چنین معلولیت و خانواده های آنها را منعکس کنند. ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی باید مشخصه های زیر را… ادامه خواندن ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟