نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی ارزیابی و درمان

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟ فرآیند خواندن در مدل مارشال  فرآیند های عادی خواندن و مسیر های مختلف آن مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این مدل تحلیل اولیه بینایی   از گروه محرک های بینایی ، مختصه های انتزاعی آن را جدا کرده و خواندنی بودن محرک را… ادامه خواندن نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی ارزیابی و درمان

 
گروه روانشناسی و آموزش یاشام چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی