یکپارچگی حسی

نوشته ها برای مطالعه بیشتر

رژیم حسی
راهنمایی و مشاوره

رژیم حسی در 6 حس

رژیم حسی، تجارب حسی و حرکتی است که یک شخص برای تطابق با محیط اطراف به آن نیاز مند است. هدف از این رژیم خود تنظیمی است. رفتارهای غیر معمول…

حس که با نام sensory نیز شناخته می شود برای یادگیری اهمیت حیاتی دارد. یکپارچگی حسی یکی از مهارتهای لازم برای یادگیری است. متخصصان گفتار درمانی، کاردرمانی، روانشناسی و مشاوره روی مهارتهای مختلف کودکان کار می کنند تا این مهارتها رشد طبیعی خود را داشته باشند.