آزمونهای زبان

آزمونهای زبانی

آزمونهای زبانی:

ارزیابی گفتار و زبان یک فرآیند پیچیده است.

تواناییهای گفتاری،زبانی و ارتباطی یک فرد را باید با آزمونهای زبانی رسمی و غیر رسمی بسنجیم.

سپس یافته ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سپس با استفاده از یافته ها در مورد تواناییهای زبانی و گفتاری و ارتباطی فرد تصمیم بگیریم.

ارزیابی دقیق توسط آزمونهای زبانی:

ارزیابی دقیق ارتباط، گفتار و زبان باید شامل موارد زیر باشد:

تاریخچه گیری در آزمونهای زبانی :

  • شامل تاریخچه پزشکی، آموزشی و طبقه اقتصادی اجتماعی است.
  •        فرهنگ، بافت زبانی، و  اطلاعاتی که از مربیان و معلمان گرفته شده است. در آزمونهای زبانی اهمیت فوق العاده ای  دارند.
  • مصاحبه با مراجع و خانواده اش اهمیت بسزایی دارد.
  • بررسی وضعیت شنوایی، بینایی، شناختی، حرکتی نیز در آزمونهای زبانی مهم است.
  • استفاده از آزمونهای رسمی و غیررسمی بسیار مهم است. با  این ابزارهای ارزیابی باید گفتار، زبان و ارتباط فرد را بسنجیم. همچنین باید وضعیت جویدن، بلع، و تواناییهای شناختی و ارتباطی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
  • باید پتانسیل و تواناییهای روشهای بکاربرده شده را در این بیماران را بدانیم.
  • ارزیابیهایی را بکارببریم که حساسیت و قدرت کافی برای سنجش آن مهارت خاص را داشته باشد.
  • پیگیری و ارزیابی مداوم مراجع و تعیین تاثیر خدمات دریافت شده نیز بسیار اهمیت دارد. ازنظر انجمن گفتارو زبان آمریکا ASHA

ارزیابیهای زبانی دربرگیرنده سوالات در زمینه

تاریخچه خانوادگی،

تاریخچه پزشکی،

تاریخچه گفتاروزبان می باشد.

 تاریخچه خانوادگی:

مصاحبه کننده اطلاعات درخصوص شغل،سن،تحصیلات والدین مراجع وسایر فرزندان خانواده وی بدست می آورد.  اطلاعات درخصوص سابقه خانوادگی،نسبت فامیلی والدین،وجود دو زبانگی و…مورد توجه او می باشد.

تاریخچه پزشکی:

مشکلات مادر و مراجع درسه دوره قبل از تولد،زمان تولد وپس از تولد بمورد بررسی قرار میگیرد.

 تاریخچه گفتار وزبان

مصاحبه کننده کمیت وکیفیت رشد گفتار مراجع را با رشدطبیعی مورد مقایسه قرار میدهد. نکات مهم دراین زمینه را ثبت می کند. جو عاطفی، رفتاری،فرهنگی،تربیتی و خانواده مراجع مهم است. رشد عاطفی و ویژگیهای رفتاری مراجع هم باید بررسی  شود.

ازموارد پراهمیت مصاحبه، میزان وابستگی کودک به هریک از والدین است. چگونگی میزان ارتباط نیز برای درمانگر اهمیت دارد. ارتباط با گروه همسن و سایرفرزندان خانواده و اطلاعات درخصوص مسئولیت های فردی،خانوادگی اجتماعی مراجع نیز در ارزیابی و درمان تعیین کننده است. علائق وتمایلات کودک،زمان ونوع بازی او،ساعات تقریبی فعالیت های روزانه (خواب،خوراک،بازی…) نیز باید در ارزبایها و آزمونهای زبانی تعیین شوند.  اطلاعاتی  که مصاحبه کننده را هرچی بیشتر با مراجع آشنا میکند کمک کننده است.

اطلاعات کسب شده  به منظور ایجاد صمیمیت و رابطه عاطفی مناسب بین اعضاء خانواده میباشد.  شناخت هرچه بیشتر کودک، درمانگر را در چگونگی ایجاد ارتباط در جلسات آموزشی کمک می کند. براساس اطلاعات کسب شده درمصاحبه،مصاحبه کننده دراین زمینه که کودک درکل روز خود را چگونه می گذراند آگاهی یافته وبه طورتقریبی حدس خواهد زد که کودک در هر زمان مشغول چه فعالیتی می باشد وبدین ترتیب توانایی تعیین ساعت مشخص به منظور آموزش درمان در منزل را بدست خواهد آورد.

برچسب ها