آلزایمر

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

آلزایمر:

آلزایمر براساس DSM-V  اینگونه تعریف می شود:

الف- شروع تدریجی نقایص شناختی که به طور پیشرونده ای بدتر می شود

ب- علتهای مشخص ناشی از درگیری سیستم اعصاب مرکزی قابل تشخیص نیست

ج- از اختلالات دیگری مانند اسکیزوفرنی یا افسردگی ناشی نشده باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، ۲۰۱۳).

برچسب ها