آموزش مفاهیم

در حیطه آموزش مفاهیم، یکی از موارد مهم وضروری مفهوم عدد است.

برای اینکه آموزش مفاهیم و مفهوم عدد را به کودک بیاموزیم باید پیش نیازهایی را برای وی فراهیم سازیم ،از جمله مواردی که باید قبل از آموزش مفهوم عدد به کودک یاد بدهیم،شمارش و درک_ توالی هست.

البته کودک باید تمرکز و توجه لازم،دستور پذیری و…را کسب کرده باشد.

دقت_دیداری و شنیداری وی تقویت شده باشد.و کودکانی که در گفتار مشکل دارند.

ابتدا شمارش را تا ۳ وسپس تا۵ وسپس تا ۱۰ را به او یاد می دهیم.


برچسب ها