آگاه شدن از صداها

آگاه شدن از صداها

آگاه شدن از صداها

یکی از تواناییهای اولیه ای که در انسانها شکل می گیرد توانایی آگاه شدن از صداها است.

بیشتر مراجعینی که به کلینیکهای گفتاردرمانی برای دریافت خدمات گفتاردرمانی مراجعه می نمایند.

اذعان می کنند که کودکم در آگاه شدن از صداها دارای مشکل است.

یکی از این مراجعین زهرا خانم است.

مادرش می گفت که وقتی صدا می کنیم انگار که با او نیستیم و صدایمان را نمیشنود.

به طرف صداها بر نمی گردد. ما نگران شدیم و به یک شنوایی شناس و گوش و حلق وبینی مراجعه کردیم.

بعد از ارزیابی گفتند که او کاملا می شنود و هیچ مشکل شنوایی ندارد.

مادر علی می گفت علی به طرف صداها بر نمی گردد ما اولش فکر می کردیم که نمی شنود.

بعد از ارزیابی و گرفتن نوار گوش دیدیم مشکلی ندارد.

روزانه تعداد بسیار زیادی از این کودکان و والدین به کلینیکهای گفتار درمانی مراجعه می کنند و شکایتهای مشابهی دارند.

آگاه شدن از صداها یکی از مهارتهای بسیار ضروری برای رشد گفتار، زبان و ارتباط توسط انسانها است.

یکی از راههای برقراری انسانها با یکدیگر استفاده از گفتار است.

خمیر مایه اصلی گفتار توانایی شنیدن صداها توسط انسان است.

این توانایی حتی قبل از تولد انسانها در دوران جنینی شکل می گیرد.

توانایی آگاه شدن از صداها مهارتی است که با تمرین و تکرار می تواند بهبود یابد.

در ادامه ما تمرینات و بازیهایی را پیشنهاد می کنیم که می تواند توانایی آگاه شدن از صداها را افزایش دهد.

بازی آگاهی از صدا

لوازم مورد نیاز برای بازی آگاه شدن از صداها

سوت، بوق، سنتور، ادوات ضربی، صدای انسان، صدای بسته شدن در و صداهای دیگر

کی می فهمیم که کودک در آگاه شدن از صداها موفق شده و باید به مرحله بعد حرکت کنیم؟

کودک باید بتواند به ۲۰ صدای متوالی تولید شده در خارج از میدان بینایی در شدت های مختلف پاسخ دهد و جهت آنرا تشخیص دهد.

هدف بازی

کودک یاد می گیرد که به صداهای خارج از میدان بینایی گوش کند و جهت آنرا تشخیص دهد.

روش پیشنهادی:

۱- کودک در وسط اتاق بنشیند.

اگر خودش به تنهایی این کار را انجام نداد می توانید از یک فرد دیگر کمک بگیرید.

تا کودک و فرد در وسط اتاق بنشینند.

۲- در جلوی فرد صدا را بلند ایجاد کنید.

۳- کار را با صداهای بلند و مختلف ادامه بدهید.

۴- صداها را رفته رفته تغییر دهید.می توانید منبع صدا بلندی و شدت آنرا تغییر دهید.

۵- رفته رفته شدت صداها را کم و کمتر کنید

نمونه کار

۱- به صدا گوش بده.

۲- این شی این صدا را می دهد.

۳- به صدا گوش کن و شی ای که صدا را تولید میکند را نشان بده

۴- من این صدا را تولید می کنم صدا را نشانم بده

نکته مهم و پیشنهاد مهم در ادامه بازی آگاه شدن از صدا

به تدریج در حالیکه در حال تولید صدا ها هستید.

منبع تولید صدا را از میدان بینایی کودک خارج کنید.

اینکار را تا جایی ادامه دهید که کودک بتواند همه صداهای تولید شده در پشت سرش را تشخیص بدهد.

از کودک بخواهید.که خوب به صدا دقت کن وقتی صدا را شنیدی آنرا به من نشان بده.

برچسب ها