آگاهی واجی

آگاهی واجی

آگاهی واجی یکی از مهارتهای مهم برای یادگیری خواندن و نوشتن است.

والدین با تمرینات متنوعی می توانند این مهارت را گسترش دهند.

در این فیلم شما یکی از روشهای تقویت این مهارت را مشاهده می نمایید

این فیلم توسط متخصصان مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات یادگیری یاشام و یاشا تهیه شده است.

تقویت توجه و تمرکز شنیداری

تقویت توجه وتمرکز شنیداری توجه وتمرکز شنیداری و آگاهی واجی از مهارت ها وتوانایی های بسیار مهم است.

هریک از دانش آموزان جهت طی نمودن مقاطع تحصیلی ملزم به داشتن آن است.

تقویت این مهارتها در دانش آموزانی که مشکل یادگیری (بخصوص در املا نوشتن عملکرد پایینی دارند.) مهم است.

برچسب ها