آگنوزی شنیداری کلامی

آگنوزی شنیداری-کلامی

به آگنوزی شنیداری کلامی کودکان کری کلمه نیز گفته می شود.

یکی از انواع اختلالات رشدی زبان است.

در آگنوزی شنیداری کلامی کودک ابتدا ناشنوا به نظر می رسد. ولی با آزمونهای شنیداری متوجه میشویم که کودک شنوایی کامل دارد.

هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. هر آنچه را که کودک میشنود را متوجه نمیشود.

پیش آگهی در این مشکل ضعیف است.

کودک چیزهای گفته شده را درک نمی کند.

انواع دیگر ارتباط معمولا زبان اشاره برای درک زبان ضروری است.

انواع دیگر ارتباط معمولا زبان اشاره برای درک زبان ضروری است.

برچسب ها