اتیولوژی و علت شناسی آپراکسی

اتیولوژی و علت شناسی آپراکسی

برنامه ریزی حرکتی گفتار:

برای متوجه شدن  اتیولوژی و علت شناسی آپراکسی  باید بتوانیم نحوه برنامه ریزی حرکتی گفتار را متوجه شویم.

برنامه ریزی و طراحی ناخودآگاه برای توالی حرکات گفتاری به طور قوی به وسیله نواحی Premotor یا Prefrontal انجام میگیرد.

به ویژه بوسیله ناحیه ی بروکا و SMA سمت چپ یا نیمکره ی برتر انجام میشود.

ناحیه ی بروکا به حرکات متوالی و همزمان کمک میکند.

مدل عصبی تولید هجا

گوئیتر و همکاران نوعی مدل عصبی برای تولید هجا مطرح می کنند که شامل قشرپیش حرکتی شکمی است.

این ناحیه در اطراف شیار پیش مرکزی شکمی و نیز ناحیه بروکا قرارگرفته است.

SMA باناحیه بروکا،کورتکس اولیه حرکتی،عقده قاعده ای وساختارهای سیستم لیمبیک درارتباط است.

و با فرآیندهای عاطفی وشناختی برانگیزاننده ی  فعالیت مرتبط است.

درشروع گفتارگزاره ایی (Propositional speech)وکنترل آن نقش مهمی دارد. آسیب به این نواحی میتواند جز اتیولوژی و علت شناسی آپراکسی محسوب شود.

CT اسکن در آپراکسی:

بررسی CT اسکن این بیماران نشان دادکه شکنج پیش مرکزی فوقانی چپ اینسولا در برنامه ریزی حرکتی تولید گفتار درگیر  است.

این نواحی در برنامه ریزی حرکتی گفتار نقش دارند.  آسیب به این نواحی میتواند در اتیولوژی و علت شناسی آپراکسی مطرح باشد.

مطالعات طولی درگیری این نواحی در  بیماران را مشخص نمود.

اغلب AOS با آفازی بروکا همراه است. گفتار به دلیل آشفتگی وبی ثباتی  در توالی و انتخاب  حرکات تولیدی دچار نقص است.

آپراکسی گفتار و آپراکسی دهانی ممکن است مستقلا یا همراه با هم وجود داشته باشند.

ممکن است آپراکسی دهانی منشا آپراکسی گفتار باشد. ازطرفی آپراکسی گفتارمی تواند به شکل خالص ظاهر شود.

درآفازی بروکای کلاسیک دراغلب موارد با نوعی اختلال زبانی همراه است.

برخی از نورولوژیست ها و گفتاردرمانگران  آپراکسی گفتاررا شکل خاصی از اختلال کنشی نمدانند. آن ها اعتقاد دارندکه عناصر و مؤلفه های آپراکسیک در آفازی بروکا چیزی بیش ازیک مشکل حرکتی است. شواهدکافی هنوزبرای حل این مساله دردست نیست.

آپراکسی خالص گفتار عموما با آسیب لوب فرونتال چپ  است.

ضایعه در ناحیه بروکا و مناطقی بیش ازلوب فرونتال وجود دارد. چون مناطقی فراتر از ناحیه بروکا نیز ذر ایجاد علایم گفتارآپراکسیک نقش داشته دارند. لذا نتایج مربوط به محل ضایعه هنوزبه طورقطع مشخص نشده است.

برچسب ها