گفتار یعنی

ماچطوری صداها و کلمات را می گوییم. گفتار شامل:

  • تولید:

چطوری ما صداها را با به کاربردن زبان، دهان و لبها تولید میکنیم. مثلا ما چطوری میتونیم صدای “خ” را درخرگوش بگوییم و هرگوش نمیگیم.

  • صوت:

چطوری ما تارآواها و تنفسمون را برای صداسازی استفاده میکنیم. صدای ما می تونه بلند یا کوتاه و زیر یا بم باشد. ما به صدامون با بیش از حد حرف زدن، بلند حرف زدن، بیش از حد سرفه کردن و …. صدمه میزینیم

  • روانی:

منظور ریتم گفتار ما هست. ما گاهی اوقات صداها را تکرار می  کنیم و یا هنگام گفتار مکث می کنیم. بعضیها زیاد از اینها استفاده میکنند که ممکنه فرد دچار لکنت باشه.