ارزیابی آپراکسی

ارزیابی آپراکسی

برای ارزیابی آپراکسی و مخصوصا آپراکسی گفتار معیارها و روشهای مختلفی وجود دارد. که در ادامه تعدادی از روشها و معیارهای ارزیابی آپراکسی ذکر میشود.

– ارزیابی مهارت اندام های تولیدی درگفتار ارادی

– ارزیابی جنبه های روانی،گفتارآهنگین،ارزیابی دیگرمهارتهای ارتباطی شامل درک شنیداری مهارتهای زبان شفاهی و خواندن و نوشتن

– توصیف اهداف درمانی وپیش آگهی

– توصیف توانایی های مراجع ومهارت های سالم وبی عیب او

ارزیابی تولید گفتار برای تشخیص AOS:

دایل یک لیست متشکل از ۱۵رفتارغیرگفتاری و گفتاری جهت تشخیص AOSرامطرح کردو۵تا ازموارد زیربرای تشخیص کافی است.

۱-خطاهای انتقال واجی

۲-خطاهای واجی انتظاری یاپیش رو

۳-جانشینی واکداری واجی

۴-خطاهای واجی پس رو

۵-جانشینی واجی

۶-رفتارهای جستجووتقلای قابل شنیدن و دیدن

۷-تلاش های بی هدف مختلف ومتعدد،کورمال کردن

۸-خطاهای بسیاربی ثبات

۹- واکه شوا در پایان هجادربین خوشه های همخوانی

۱۰- نوای غیرطبیعی

۱۱-آگاهی ازخطاهاوناتوانی درتصحیح آن ها

۱۲-فاصله زیاد بین درک وبیان

ازبین این ویژگی ها فقط ۳مورد آنها جزو ویژگی منحصربه فرد AOSمطرح می شوندو ازخطاهای گفتاری پارافازی واجی تمییز داده می شوند:

-اختلال در نوای گفتار

-واکه شوا

-اختلال درشروع گفتار

برای ارزیابی ابتدا پاسخ ها راثبت کرده وسپس نمره گذاری کنید،به تقلیدها،خوداصلاحی های فرد،تکرارهاودیگرشکل های اختلال در ناروانی ،خطاهای تولیدی،عکس العمل هایی باتغییرشکل صورت که آپراکسی را تایید می کندتوجه کنید .

برای برانگیختن تولید تقلیدوار:

-ازمراجع بخواهید تا /a/ بگوید(ارائه الگوبه فردوتقلید توسط فرد)

-استخراج تولید تکراروارسیلاب ها( ka ka  ta ta  pa pa)

-استخراج تولید تکرار وارسیلاب های پیچیده/pa ta ka/

-تولیدات تقلیدی از کلمات انتخابی

-برانگیختن پاسخ های شمارشی از۲۰-۱وبرعکس ازا-۲۰

-توصیف تصویر که حداقل ۱دقیقه طول بکشد

-ارزیابی جملاتی که فرد تقلیدکرده است

-دقت به وجود هرنوع شیوعی درموردسندرم لهجه ی خارجی(FAS)

چون آپراکسی OralوAOS اغلب با هم اتفاق می افتند می توان از آزمون های دهانی صورتی که توسط روش های ارزیابی استانداردتوصیف شده اند استفاده کرد:

-ارزیابی توالی حرکات دهانی

ازمراجع بخواهیید که با دقت به شما نگاه کرده و اعمال خواسته شده را تکرار کند:

-لمس مرکزلب فوقانی با نوک زبان ،پایین وبالا بردن فک،نشان دادن دندان ها،لیسیدن لب ها،جمع کردن لب ها (غنچه کردن لب ها)

-لمس مرکز لب تحتانی توسط نوک زبان،گاز گرفتن لب فوقانی

-بادکردن گونه ها،نشان دادن دندان ها،پایین وبالا بردن فک

 

یک Taskدیگر(hold force tusk dynamic ramp)است که شامل شیوه هایی هستند که در آنها ازبیماران خواسته می شودتاحدممکن سریع وبا دقت سطح نیروی خاصی را بوجودبیاورد.

مک نیل وهمکارانش نشان دادندکه بیماران دارای آپراکسی و دیزآرتری درتکالیف Static positionدرforceنابهنجاربودند.بیماران دچار آپراکسی گفتارمشکلاتی رادرانجام این تکالیف نشان می دهند،بخصوص وقتی که هدف قابل پیش بینی بوده عملکردشان ضعیف تر از افراد طبیعی وآفازیک بود.گوینده های آپراکسیک چون در طرح ریزی حرکتی درسطوح بالا مشکل دارندنمی توانندهدف قابل پیش بینی را دنبال کنند.درانجام این تکالیف باید کشش و خستگی عضله هم ثبت شود که IOPI))یاIowa oral Performance Instrument))این کار را النجام می دهد،خستگی در بچه های دارای آپراکسی قابل مشاهده است.

استفاده از تست های استاندارد شده:

تعداد محدودی از تست های استاندارد شده دردسترس است،اجرای تست های استاندارد شده ی آفازی که خیلی در دسترس است به طورنمونه بخشی ازارزیابی آپراکسی محسوب می شود.اجرای تست های استاندارد شده ی انتخابی که درمورد اختلالات واج شناختی وتولیدی وجود دارد و اجرای یکی از تست های مخصوص آپراکسی.

برچسب ها