آزمون مونترال بی (موکا بی) چیست؟

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی) [MOCA-B] برای سالمندان برای تعیین وجود و عدم وجود آسیب شناختی خفیف مناسب است.

برای ارزیابی مهارتهای شناختی در بزرگسالان یکی از قویترین آزمونها، آزمون موکا می باشد.

بااستفاده از آزمون موکا ما به ارزیابی شناختی کهنسالان می پردازیم.

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی) برای کهنسالان با سطح تحصیلات پایین مناسب است.

دستورالعمل اجرا و نمره دهی

آزمون شناختی مونترال آزمونی برای غربالگری سریع آسیب شناختی خفیف است.

روایی و پایایی آن برای تعیین سالمندان با سطح تحصیلات بالا (میانگین کلی سطح سواد ۱۳ سال) و دارای آسیب شناختی خفیف تعیین شده است.

این آزمون قادر است سالمندان دارای آسیب شناختی خفیف را از سالمندان سالم جدا نماید.

بیشتر آیتم های آزمون مونترال به سطح سواد آزمودنی وابستگی زیادی دارند.

نسخه جدید این آزمون که به نام آزمون شناختی مونترال بیس شناخته می شود برای غربالگری سالمندان دارای آسیب شناختی خفیف با سطح سواد پایین طراحی شده است.

آزمون مونترال بیس حوزه های شناختی مشابه با آزمون مونترال را می سنجد

این حوزه ها عبارتند از : عملکرد اجرایی، زبان، جهت یابی، محاسبه، تفکر مفهومی، حافظه، درک دیداری (به جای مهارتهای بینایی ادراکی)، توجه و تمرکز. مدت زمان اجرای این آزمون ۱۵ دقیقه و مجموع نمرات آن ۳۰ می باشد.