برطرف کردن ترس کودک از دکتر رفتن

برطرف کردن ترس کودک از دکتر رفتن

طریقه برطرف کردن ترس کودک از دکتر رفتن یکی از موضوعاتی است که بیشتر والدین با آن درگیر هستند.

کودکان در دوران کودکی ترسهای متفاوتی را تجربه می نمایند.

نحوه بیان و ابراز ترس در کودکان بسیار متفاوت و متنوع است.

برخی از کودکان برای برخورد با موقعیت ترس آور ساکت میشوند

تعدادی از کودکان با جیغ وداد به موقعیت ترس آور پاسخ می دهند.

معمولا نحوه رفتار والدین با ترسهای کودک برای برطرف ترس کودک تاثیر جدی دارد.

به تعداد موقعیتهای اجتماعی که کودکان با آن برخورد می کنند میتواند ترسهای متنوعی وجود داشته باشد.

برطرف کردن ترس از دکتر رفتن در کودکان

یکی از این موقعیتها ترس کودکان از دکتر رفتن است.

برای برطرف کردن ترسهای کودکان روشهای بسیار متون وجود دارد.

یکی از موثرترین روشها برای برطرف کردن ترس کودک از دکتر رفتن  روش داستانهای اجتماعی است.

داستان اجتماعی موضوعات بسیاری را در بر می گیرد.

معمولاً در پاسخ به یک موقعیت دشوار و درجهت ارائه اطلاعات اجتماعی مورد نیاز به فرد نوشته می شود.

معمولا والدین و مربیان این ترسها را به راحتی شناسایی می کنند.

به عنوان مثا ل والدین به راحتی متوجه می شوند که کودک آنها ممکن است در سوار شدن به ما شین، بازی با کودکان دیگر یا ابراز احسا سات خود دچار مشکل باشد.

گاهی فرد سئوالی می پرسد یا نظری می دهدکه نشان می دهد وی شرایط را درست متجه نشده است که در این صورت به داستان اجتماعی نیاز خواهد بود.

در محیط های آموزشی موضوعات به نسبت تعداد دانش آموزانی که داستان برای آنها نوشته می شود متغیر است.

در واقع داستان اجتماعی باید توصیف مهارت یا موقعیتی باشد که موفقیت آمیز و عاری از مشکل باشد.

این امر تشخیص آن را برای کودک از ابتدا تا انتها قبل از پرداختن به موضوعات چالش برانگیز آسانتر می سازد.

داستان اجتماعی دارای ویژگیهایی است که آن را از یک تحلیل کار سنتی، نمایشنامه اجتماعی یا استراتژی بصری دیگر متمایز می سازد.

داستانهای اجتماعی معمولا براساس شرایط توسط گفتاردرمان طراحی و اجرا می شود.

داستانهای اجتماعی برای کودکان طبیعی، افراد مبتلا به اتیسم، سندرم داون، کم توان ذهنی و غیره کاربرد دارد.

برچسب ها