سندرم تری چرکولین چیست؟

سندرم تری چر کولین

سندرم تری چرکولین

سندرم تری چرکولین یکی از سندرمهایی است که مشکلات گفتار و زبان در آن مشاهده می کنیم.

Treacher Collins Syndrome

این سندرم عارضه مادرزادی است

خصوصیت عمده اش رشد جنینی قسمت میانی صورت می باشد

در  این سندرم استخوان مندیبل ، استخوان زایگوساتیک ، auricles lower eyelids ، کانال گوش خارجی و نرم کام قسمت عمده صورت هستند که تحت تاثیرقرار گرفته اند .

دیگر آنومالیها شامل راه های هوایی باریک و نقص قبلی می باشد .

راه هوایی باریک ممکن است به این معنی باشد که تراکئستومی دردوران جنینی لازم باشد .

اختلالات یادگیری یک اختلال رایج نمی باشد . (تنها در 5% افراد گزارش شده است) .

شناسایی و درمان صحیح مشکلات شنیداری (سمعک و آموزش) معمولا از فاکتورهای مهم در رشد این کودکان می باشد .

برچسب ها