آیا تماشای تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری فرد موثر است؟آیا تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری کودک موثر است؟

مطالعات متعدد نشان داده و ثابت کرده اند که تماشای ممتد و متوالی تلویزیون زود هنگام باعث تاخیر کلامی و گفتار می شود.

تاخیر کلامی و یا مشکلات زبانی خود را درمراحل بعدی زندگی مثلا فعالیتهای مدرسه از خود نشان می دهد.

تماشای تلویزیون می تواند توانایی یادگیری زبان را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.

ادامه در صفحه بعد

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
منشا رشدی تئوری ذهن تواناییهای فرد را چگونه توضیح می دهد؟