دقت شنیداری و 3 راه ارزیابی آن

دقت شنیداری

دقت شنیداری:

دقت شنیداری از مهارتهایی می باشد که کودکان برای یادگیری کامل و خوب گفتار و زبان به آن نیازمند هستند. همکاران متخصص گفتار درمانی و کاردرمانی یاشام برای تقویت دقت شنیداری ابتدا آنرا ارزیابی میکنند

سپس با استفاده از روشها و راههایی آنرا درمان می کنند. در ادامه راههایی برای ارزیابی دقت شنیداری پیشنهاد می گردد. فیلم زیر بازی را برای تقویت توجه شنیداری به شما آموزش می دهد.

ارزیابی دقت شنیداری:

زیر بخش ارزیابی دقت شنیداری مقدمه زیر بخش حافظه شنیداری است و دو قسمت متفاوت راشامل میشود هر یک میزان توانایی کودک در توجه و تمرکز بسوی محرکات شنیداری را ارزیابی خواهد کرد.

ازجمله نکات مهمی که باید مورد توجه ارزیاب قرارگرفته و بدقت در برگه ارزیابی ثبت شده میزان زمانی است که کودک در معرض محرک شنیداری قرارداده میشود. همچنین ثبت فاصله زمانی بین قطع شدن محرک و پاسخ مناسب کودک وجود و عدم وجود فعالیتهای بی ربط با آزمونی که کودک انجام میدهد و یا مشغولیتهای که او به هنگام اجرای آزمون انجام داده است از جمله مواردی است که می باید مورد توجه ارزیاب قرار گیرد.

۱- ارزیابی دقت شنیداری از طریق تشخیص صدا:

مواد آزمون

افکت یا صداهای محیطی ضبط شده به روی کاست-ضبط صوت-۴نوع اشیاء و وسایل صداساز در دو سری

نحوه اجرا

a) ارزیاب به کودک می گوید”پس از اینکه ضبط صوت روشن شد هربار صدای مثلا بوق ماشین را شنیدی به من اطلاع بده”.

در این نحوه از آزمون کودک باید صدای مورد نظر ارزیاب را از میان صداهایی که به نوبت از طریق ضبط صوت پخش می شوند را شناسایی و به ارزیاب اطلاع دهد. مدت زمانی که کودک در معرض هر محرک شنیداری قرار میگیرد ۷-۵ ثانیه و در سه نوبت مختلف میباشد.

روش دوم ارزیابی دقت شنیداری:

b) ارزیاب هریک از وسایل صداساز را مقابل کودک بطور جداگانه و چندین بار به صدا درمی آورد. سپس هریک از وسایل را جداگانه در اختیار کودک قرار میدهد تا او نیز بارها و بارها وسیله را بصدا درآورد.

سپس وسایل صداساز را درسریهای۳-۲ تایی روی میز مقابل کودک قرار میدهد و خود پشت سر او قرار میگیرد طوری که کودک او را نبیند، از وسایلی که خود در اختیار دارد درنوبت های جداگانه وهرنوبت یک وسیله را به صدا در آوردو از کودک می خواهد تا وسیله مورد نظر رادر سری که مقابل او قرار گرفته است نشان دهد.

مدت زمانی که کودک باید در معرض محرک صوتی باشد ۵ ثانیه می باشد.

3- ارزیابی دقت شنیداری از طریق تشخیص شنیداری-حرکتی:

مواد آزمون

وسایل صداساز

نحوه اجرا

ارزیاب از کودک می خواهد تا فعالیتی خاص را شروع کند مثل ریختن مهره ها داخل شیشه، جمع کردن مهره از روی میز، انداختن مکعب داخل جعبه، راه رفتن. سپس به او می گوید تا با شنیدن صدای زنگ(باسنتورک یاصوت…)فعالیت خود را متوقف کند و سپس با شنیدن محرک شنیداری دیگری فعالیت خود را ازسر بگیرد.

فواصل زمانی بین هر محرک شنیداری اهمیت ونظم خاصی ندارد. بعد از ارزیابی دقت شنیداری، بررسی حافظه شنیداری اهمیت دارد.

برچسب ها