دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی

دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی

دلایل و علل کم توانی و ناتوانی ذهنی به سه گروه قبل از تولد ، حاملگی و بعد از تولد تقسیم می شود.

برخی از دلایل قبل از تولد (به عنوان مثال ، تأثیرات محیطی) قابل پیشگیری هستند. علل ژنتیکی 45٪ از شناسه را تشکیل می دهد (باتشاو ، رویزن و لوتراکیانو ، 2013). سندرم داون بزرگترین علت ژنتیکی ID و سندرم X شکننده بزرگترین علت ارثی ID است. سندرم الکل جنین بزرگترین علت محیطی ID است.

دلایل و علل قبل از تولد

    سندرم های ژنتیکی (به عنوان مثال ، سندرم داون و سندرم X شکننده)

    خطاهای ذاتی متابولیسم

    ناهنجاری مغز (به عنوان مثال ، میکروسفالی)

    بیماری مادر (به عنوان مثال ، بیماری جفت)

    تأثیرات محیطی (به عنوان مثال ، الکل ، سایر داروها ، سموم ، تراتوژن ها)

پری ناتال

    حوادث مرتبط با زایمان و زایمان (منجر به انسفالوپاتی نوزادان)

    آنوکسی در بدو تولد

دلایل و علل بعد از تولد

    آسیب ایسکمی هیپوکسیک

    آسیب تروماتیک مغز

    عفونت ها

    اختلالات دمیلینه شدن

    اختلالات تشنج (به عنوان مثال ، اسپاسم شیرخوارگی)

    محرومیت شدید و مزمن اجتماعی

    سندرم های متابولیک سمی و مسکرات (به عنوان مثال ، سرب ، جیوه)

نگرش ها و اعتقادات بین فرهنگی ممکن است در ادراک برخی از افراد در مورد ID و علل آن تأثیر بگذارد (آلیسون و استریمود ، 2009 ، Scior ، 2011).

دلایل و علل ناتوانی ذهنی پس از تولد

    آسیب ایسکمی هیپوکسیک

    آسیب تروماتیک مغز

    عفونت ها

    اختلالات دمیلینه شدن

    اختلالات تشنج (به عنوان مثال ، اسپاسم شیرخوارگی)

    محرومیت شدید و مزمن اجتماعی

    سندرم های متابولیک سمی و مسکرات (به عنوان مثال ، سرب ، جیوه)

برچسب ها