روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان کدام است؟

تکنیکها و روشهای تقویت مهارتهای گفتار و زبان برای شروع گفتار کودکان

آیا تاکنون از این سوالات ذهن شما خطور کرده است؟

• چرا فرزند من هنوز صحبت نمی کند؟

• آیا کودک من باید از کلمات بیشتری استفاده کند؟

• برای كمك به فرزندم چه كاری می توانم انجام دهم؟

• چرا نمی توانم آنچه فرزندم بهتر می فهمم؟

• آیا کودک من نیاز به گفتاردرمانی دارد؟

در این صورت ، کودک شما ممکن است تأخیر در گفتار یا تأخیر در زبان داشته باشد.

در بسیاری از مواقع وقتی از کودکان با تأخیر در گفتار صحبت می کنیم ، به تأخیر در تلفظ (گفتار) و همچنین تأخیر در مهارت های گفتاری عمومی (زبان) اشاره می کنیم.

به طور معمول ، ما کودکان را دارای تأخیر در برقراری ارتباط در نظر می گیریم وقتی که آنها در 2 سالگی کمتر از 10 کلمه یا کمتر از 80 کلمه را استفاده کنند ، اگرچه قانون مشخصی در این باره وجود ندارد.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
نقص توجه/ اختلال بیش فعالی (ADHD)

برخی از کودکان با تاخیر در مهارت های گفتاری و زبانی رشد می کنند.

دیگران برای کمک به جبران تاخیر به گفتار درمانی نیاز دارند.

ادامه در صفحه بعد

از مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران