روش درمان گفتار آهنگین (MIT) و کاربردش

روش درمان گفتار آهنگین
روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

روش درمان گفتار آهنگین (MIT) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

روش درمان گفتار آهنگینMelodic Intonation Therapy (MIT) یکی از روشهای درمان آفازی است.

در بیماری آفازی عقیده بر این است که معمولا نیکره چپ صدمه دیده و نیمکره راست سالم است.

نیمکره راست برای موسیقی غالب است.

 به همین علت بیماران زبان پریش اکثرا با وجود ناتونی شدید در ادای کلمات، قادرند یک ترانه آشنا را با آهنگ صحیح آن بخوانن.د حتی کلمات آن ترانه را به طور صحیح تلفظ کنند.

در حقیقت تحقیقات نشان می دهند که نیمکره راست در پردازش نواخت گفتار هدفمند دخالت دارد.

محققان بر این باورند که روش (MIT) نقش نیمکره راست را در درمان زبانپریشی افزایش می دهد.

هشت اصل زبان درمانی که در روش درمان گفتار آهنگین به کار رفته است:

طول و پیچیدگی تکالیف در سلسله مراتب درمان (MIT) به تدریج افزایش مییابد.

تلاشهای مستقیم برای تصحیح خطاهای کلامی بیمار زبانپریش اغلب با شکست مواجه میشود

زیرا او از بخاطر آوردن ماهیت خاص خطاهای خود ناتوان است.

 یک بیمار زبانپریش شدید به ندرت میتواند از طریق کوشش مجدد خطای خود را اصلاح کند.

 کوششهای مجدد اغلب منجر به تکرار نابجای (Perseveration) خطا میگردد.

 در روش (MIT) هنگامی که بیمار در یک مرحله شکست بخورد او فورا به مرحله قبلی بازگشت داده میشود.

تکرار کلامی (repetition) یک ابزار درمانی بسیار کارآمد است.

تکرار کلامی هسته مرکزی (MIT) را تشکیل میدهد.

البته هر چقدر سطح دشواری تکالیف افزایش مییابد، استفاده از تکرار کلامی در (MIT) به تدریج کاهش مییابد.

اصل چهارم به در نظر گرفتن تأخیر پاسخ اشاره میکند.

 باید به بیمار زبانپریش فرصت دریافت و رمزگردانی محرک داده شود.

یعنی بین ارائه محرک توسط درمانگر و دادن پاسخ توسط بیمار در روش (MIT) زمان تأخیر در نظر گرفته میشود.

۵-      درمانگر نباید با استفاده مکرر از مطالب و کلمات یکسان، اثر تمرین را در بیمار به وجود آورد.

 انواع مختلفی از مطالب زبانی معنی دار در روش (MIT) به کار میرود.

 به طوری که به خاطر آوردن مهارتهای زبانی پیش از بیماری را تسهیل کند.

۶-      درمانگر باید نسبت به هدف و ارزش معنایی گفته های خودش وسواس و دقت زیادی به خرج دهد.

۷-      تشویقها و تقویتهای افراطی زیانبار هستند. یک لبخند تشویق آمیز ممکن است بهترین تقویت باشد.

در روش (MIT) از مطالب نوشتاری یا تصویری به عنوان محرکهای اضافی نباید استفاده شود.

 از آنجایی که این مطالب در واقع حمایت کننده کانال شنیداری هستند.

 بنابراین کاربرد آنها نه تنها کمکی به فرآیند درمانی (MIT) نمیکند

بلکه باعث ایجاد آشفتگی نیز میگردد.

آن گروه از کاندیداهای (MIT) که درک شنیداری خوبی دارند میتوانند محرکهای گفتاری را در زمینههای مختلف درک کرده و به خاطر بسپارند.

کاندیداهای مناسب برای روش درمان گفتار آهنگین (MIT)

کسانی کاندیدای مناسبی برای (MIT) به حساب میآیند که

درک شنیداری و حافظه شنیداری کلامی مناسبی داشته باشند.

خطای قابل ملاحظه در هر نوع برونداد کلامی داشته باشند یعنی زبانپریش ناروان باشند،

 انگیزه و تمایل قوی برای شروع یک برنامه درمانی فشرده داشته باشند

از نظر نیمرخ زبانی بهترین کاندیدای (MIT) بیمار زبانپریش بروکاست

بیماران زبانپریش ورنیکه، ترانس کریتال و گلوبال کاندیدای مناسبی برای (MIT) نمی باشند.

گفتار آهنگین در روش درمان گفتار آهنگین چیست؟

Sparks و Holland ۱۱۹۶ ( تفاوت بین گفتار آهنگین و ترانه خوانی را اینگونه شرح میدهند

 ترانه ها دارای آهنگهای متمایزی هستند  اما گفتار آهنگین فقط و فقط بر مبنای نواخت گفته های کلامی قرار دارد.

 در گفتار آهنگین از دامنه صوتی استفاده میشود که به سه الی چهار نت محدود میشود.

 این دامنه همان دامنه ای است که در آهنگ گفتار مورد استفاده قرار می گیرد.

باید بدانیم که روش درمانی گفتار آهنگین به هیچ وجه معادل ترانه خوانی نیست.

 نباید آهنگ طولانی ترانه های مشهور مورد استفاده قرار گیرد زیرا نتایج زیانباری خواهد داشت.

گفتار آهنگین بر روی سه عنصر اصلی نواخت گفتار تکیه میکند:

 آهنگ گفتار؛ یعنی تغییرات زیر و بمی در عبارت یا جمله گفته شده،

گام و ریتم گفتار

  نقاط تکیه برای تأکید در گفتار.

سلسله مراتب روش درمان گفتار آهنگین (MIT)

MIT  در چهار سطح به ترتیب سلسله مراتبی اجرا میشود:

سطح یک روش درمان گفتار آهنگین

سطح یک تنها یک مرحله دارد

 در آن توصیف ساده ای از روش و اهداف آن برای بیمار گفته میشود.

 این سطح یک سطح مقدماتی است که در آن درمانگر ملودی ساده گفتاری را زمزمه میکند.

سپس بیمار باید ملودی زمزمه شده توسط درمانگر را به طور همخوانی با او و ضربه زدن با دست زمزمه کند.

وقتی که درمانگر فکر میکند بیمار آماده تلاش انفرادی است، رفته رفته صدای خود کاهش می دهد

 به طوری که فقط بیمار زمزمه کند.

هرگاه بیمار این تمرین را به درستی انجام داد،

درمانگر با گفتن خوب است   به تمرین ملودی بعد میپردازد.

در سطح I نمره گذاری وجود ندارد.

زمان لازم برای انجام این سطح بسته به بیمار از ۱۵ دقیقه تا دو جلسه درمانی متوالی متفاوت است.

 هنگامی که بیمار در خواندن یک سری آهنگ، استفاده از ضربات دست، و متوجه شدن کنترل های درمانگر با اشارات دستی، راحت بود این سطح کامل شده است.

سطح دو روش درمان گفتار آهنگین

در این سطح مطالب زبانی به الگوهای آهنگ ارائه شده در سطح یک اضافه می گردد.

این سطح چهار مرحله دارد.

 هر پاسخ بیمار که بدون کمک و راهنمایی درمانگر داده شود ۲ نمره،

هر پاسخ بیمار که با راهنمایی درمانگر داده شود ۱ نمره میگیرد.

در تمام محرکهای این سطح، ضربه زدن با دست توسط درمانگر و بیمار انجام می شود.

مرحله ۱

در ابتدا درمانگر الگوی آهنگین مورد نظر را توأم با ضربه زدن با دست همراه بیمار زمزمه می کند

و سپس آن را با جمله همراه کرده و تکرار میکند.

او مکث کوتاهی کرده و دوباره این کار را تکرار میکند.

سپس به بیمار با دست علامت میدهد که به صورت همخوانی (unison) با او تکرار کند.

اگر عملکرد بیمار رضایت بخش بود به مرحله ۲ میرود.

مرحله ۲

پس از یک مکث کوتاه، درمانگر و بیمار همان جمله را توأم با ضربه دست می خوانند.

 سپس درمانگر صدای خود را کاهش می دهد

 اما ضربه دست را برای الگوی تکیه ریتمیک گفتار ادامه می دهد.

مرحله ۳

درمانگر با دست به بیمار علامت می دهد که گوش کند.

 آنگاه درمانگر همان جمله آهنگین قبلی را ارائه میکند که همراه با ضربه دست است.

آنگاه به او علامت می دهد که آن را تکرار کند

بدون آنکه درمانگر همراهی کند به جز ضربه زدن با دست.

اگر شروع کردن آن برای بیمار سخت است، درمانگر با راهنمایی واجی اول آن را تسهیل می کند.

البته درمانگر با ضربه زدن با دست او را کمک میکند.

مرحله ۴

سپس به بیمار علامت میدهد که .»؟ تو چه گفتی « ،

در این مرحله، درمانگر بدون ضربه زدن با دست، این سوال را می خواند

جمله خوانده شده قبلی را تکرار کند.

اگر بیمار در پاسخ دادن مشکل داشته باشد،

راهنمایی واجی و ضربه زدن با دست میتواند به او کمک کند.

سطح سه روش درمان گفتار آهنگین

سطح سه سطح بینابینی و رابط سطح دو و چهار است.

در این سطح به جای راهنمایی واجی توسط درمانگر، از بازگشت به مرحله قبلی (backup) استفاده میشود.

 این سطح ۳ مرحله دارد.

مرحله ۱

درمانگر جمله آهنگین (intoned sentence) یک بار با ضربه زدن با دست به بیمار ارائه می کند.

سپس به بیمار علامت می دهد که به صورت همخوانی و ضربه زدن با دست این جمله را بخواند.

هرگاه بیمار بتواند ادامه دهد، درمانگر صدای خود را کاهش می دهد.

 هرگاه لازم بود به طور کوتاه همکاری میکند و دوباره صدایش را کاهش میدهد.

مرحله ۲

درمانگر همان جمله آهنگین را توأم با ضربه زدن با دست بیمار  درمانگر می خواند.

پاسخ بیمار نیز همان تکرار آهنگین خواهد بود، با این تفاوت که تأخیر ۱ الی ۲ ثانیه در پاسخ بیمار ایجاد می شود.

اگر بیمار در این کار شکست بخورد فورا به مرحله ۱ بازمیگردیم و با تکمیل آن دوباره به این مرحله برمیگردیم.

مرحله ۳

در این مرحله ضربه با دست وجود ندارد.

درمانگر یک سوال را به صورت آهنگین از بیمار میپرسد که پاسخ آن بلی  خیر نباشد.

اگر بیمار با چه نوع کیکی  تمرین شده بود،

در این مرحله میپرسیم که من کیک میخوام.

اگر در مراحل قبلی در پاسخ دادن شکست بخورد بلافاصله به مرحله قبلی بازمی گردیم.

سطح چهار روش درمان گفتار آهنگین

تکنیک (Spoken song) Sprechgesang یا ترانه گفتاری در این سطح اجرا می شود.

 یعنی کاهش گفتار آهنگین و بازگشت به نواخت گفتاری طبیعی.

این سطح در چهار مرحله اجرا میگردد.

مرحله ۱

درمانگر در حالی که به بیمار علامت میدهد که گوش کند، جمله آهنگین را میخواند.

 آنگاه مکث کرده و سپس جمله را دوبار به صورت نواخت گفتار (ترانه گفتاری) همراه با ضربه زدن با دست ارائه می کند.

 از بیمار میخواهد که به او بپیوندد که همراه با ضربه زدن با دست انجام می شود.

 اگر بیمار شکست خورد، درمانگر به طور انفرادی دوباره تمرین را اجرا می کند.

مرحله ۲

درمانگر در حالی که به بیمار علامت می دهد که گوش کند.

جمله قبلی را به صورت نواخت گفتاری توأم با ضربه زدن با دست ارائه می کند.

سپس به بیمار علامت میدهد که با او توأم با ضربه زدن با دست جمله را تکرار کند

تأخیر ۲ الی ۳ ثانیه برای پاسخ بیمار ایجاد کنید.

شکست بیمار بازگشت فوری به مرحله قبل را ایجاب می کند.

مرحله ۳

در این مرحله ضربه زدن با دست متوقف می شود.

درمانگر به بیمار علامت میدهد که گوش کند.

سپس همان جمله را دوبار اما حالا با نواخت طبیعی گفتار می گوید.

پس از تأخیر ۱ الی ۲ ثانیه درمانگر از بیمار می خواهد که جمله را دوبار اما حالا با نواخت طبیعی تکرار کند.

هرچقدر که بیمار در انجام این تمرین ماهرتر می شود زمان تأخیر افزایش می یابد

طول تأخیر پاسخ باید توسط درمانگر زیاد شود.

ناتوانی بیمار از انجام این مرحله، بازگشت فوری به مرحله قبل را ایجاب می کند.

مرحله ۴

در این مرحله درمانگر از بیمار سؤالاتی میپرسد که پاسخ محتوایی و اطلاعاتی داشته باشد.

 از جمله های مراحل قبل میتوان برای سؤال پرسیدن استفاده کرد

برای مثال:

جمله: من کیک میخوام

سؤال:تو چی میخوای؟

سؤال:کی کیک میخواد؟

سؤال:چه وقت کیک میخوای؟

سؤال:چه کیکی میخوای؟

برچسب ها