سازماندهی بینایی حرکتی چیست؟

سازماندهی بینایی حرکتی

سازماندهی بینایی حرکتی

سازماندهی بینایی حرکتی یکی از مهارتهایی است که برای رشد شناختبی کودکان نیاز است.

سازماندهی بینایی حرکتی در کودکانیکه دچار مشکلات پردازشی، شناختی کم توانی ذهنی، مشکلات خواندن و نوشتن و … هستند مشکلاتی از خود نشان می دهد.

مهارت سازماندهی بینایی حرکتی کودکان را مانند همه مهارتهای دیگر می توان آموزش داد و تقویت نمود.

بازی سازماندهی بینایی حرکتی: بریدن و رنگ کردن اشکال هندسی

یکی از فعالیتهایی که می تواند عملکرد کودکان در این سازماندهی را بهبود دهد بریدن و رنگ کردن اشکال هندسی است.

روش کار

یک تصویر هندسی روی کاغذ رسم کنید.برای مثال مثلث مربع مستطیل

خطوط آنها باید صاف باشند تا دنبال کردنشان آسان باشد.

کودک را تشویق کنید که اول شکل را رنگ کند .

پس از آنکه کودک شکل را رنگ کرد. از او بخواهید که آنرا از روی خطوط ببرد.

سپس با اشکال دیگر اینکار را انجام دهید.

وقتی کودک در این کار توانا شد. تصاویر پیچیده تر را به کودک بدهید

تمرین را در مورد تصاویر مختلف انجام دهید.

فعایتها و جملاتی که مربی و درمانگر می تواند به کار بگیرد

این را رنگ کن

بعد آنرا ببر

این یک ………………… است

مطمئن شوید که تمام شکل رنگ شده است

مطمئ شوید که کار با قیچی برای کودک مشکلی ایجاد نمی کند.

برچسب ها