سندرم استارگی – وبر

سندرم استارگی – وبر

سندرم استارگی وبر

سندرم استارگی – وبر یکی از سندرمهایی است که میتواند سبب مشکلات یادگیری و گفتار و زبان شود.

Starge – Weber Syndrome

سندرم استارگی – وبر یک بدساختاری مویرگی – وریدی است که یک نیمکره و عصب فاشیال را تحت تاثیر قرار می دهد .

در اصل یک بیماری مادرزادی است همراه یک توده بزرگ

Starge – Weber Syndrome

یک بدساختاری مویرگی – وریدی است که یک نیمکره و عصب فاشیال را تحت تاثیر قرار می دهد .

سندرم استارگی – وبر در اصل یک بیماری مادرزادی است که شامل یک توده بزرگ پیچیده شده وریدی است که با یک یا بیشتر شریانهای مغزی تغذیه می گردد

از شریان های مغزی بزرگ منشعب گردیده است .

رایج ترین اتفاقی است که به وسیله شریان مغزی میانی ایجاد می شود و سبب نقص در رشد jembryonic (جنینی) محیط مغزی می گردد .

در شدیدترین موارد naevus ممکن است کاملا بزرگ شود و از صورت به پایین (گردن و بازوها) گردش یابد .

اپی لپسی همراه این سندرم رایج است و کودک ممکن است مشکلات یادگیری زیادی داشته باشد .

 

برچسب ها