مهارتهای ارتباط چیست؟ انواع آن کدام است؟

مهارتهای ارتباط

مهارتهای ارتباط چیه؟

مهارتهای ارتباط چیه؟

تصور اینکه ما روزی را بدون این مهارتها با انسانهای دیگر داشته باشیم تقریبا غیر ممکن است.

ارتباط دریافت و ارسال پیام و اطلاعات بین یک فرد  با فرد یا افراد دیگر است.

فردی که اطلاعات را میفرستد فرستنده و فردی که اطلاعات را دریافت می کند گیرنده نامیده میشود.

این اطلاعات حاوی حقایق، ایده ها، مفاهیم، نظریات، نگرشها، اموزشها، عقاید، توقعات و حتی عواطف میباشد. ارتباط به شیوه های متعددی انجام میپذیرد. که عبارتند از:

۱ ارتباط کلامی

۲- ارتباط نوشتاری

۳- ارتباط با زبان بدن

برچسب ها