مهارتهای پیش کلامی شامل چه مهارتهایی است؟

مهارتهای پیش کلامی

کودکان قبل از آنکه شروع به صحبت کردن نمایند باید یکسری مهارتهایی را به دست آورند که به مهارتهای پیش کلامی معروف است.

هرگونه نقص در مهارتهای پیش کلامی باعث مشکلات بعدی در گفتار و زبان می گردد.

(برای اطلاعات بیشتر روی هر مطلب کلیک کنید.)

                              تماس چشمی           

                               توجه

                             کنترل تنفس

                             تقلید کردن

                               نوبت گیری

                               زبان و بازی

                                مهارت گوش دادن

                               آگاهی از صدا

                                   صدا سازی

                                 تمیز شنیداری

                              تمیز گفتار

                           حافظه ی بینایی _ شنیداری

                         اولین کلمات

 

برچسب ها
تواناییهای کودکان