ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی یکی از مشکلات شایع در جوامع بشری است.

تعاریف معلولیت ذهنی  و اصطلاحات مرتبط با آن به مرور زمان تکامل یافته اند تا منافع قانونی و اجتماعی افراد دارای چنین معلولیت و خانواده های آنها را منعکس کنند.

ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی باید مشخصه های زیر را داشته باشد:

  • محدودیت های قابل توجهی در عملکرد فکری (به عنوان مثال ، استدلال ، یادگیری و حل مسئله) ؛
  • محدودیت های قابل توجه در رفتار سازگار (به عنوان مثال ، مهارت های مفهومی ، اجتماعی و عملی در زندگی روزمره) ؛ و
  • شروع در دوران کودکی (قبل از 18 سالگی ؛ انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی و رشد

این تعریف از ناتوانی ذهنی با تأکید برابر بر مهارت ها محدودیت ها را متعادل می کند.

در نتیجه ، زبان و فلسفه مربوط به ناتوانی ذهنی اکنون به جای اینکه صرفاً بر روی نقص در عملکرد باشد ، بر سطح پشتیبانی لازم برای به حداکثر رساندن توانایی فرد متمرکز است.

تعریف با معیار AAIDD :

ادامه در صفحه بعد

مطالب مفید بیشتر
سندرمها