نشانه های ناتوانی و کم توانی ذهنی

تعریف خصوصیات ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی

نشانه های ناتوانی ذهنی در افراد مبتلا با آزمونهای مناسب قابل تشخیص است.

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   دارای نقایص فکری و همچنین نقص در عملکرد سازگار در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی هستند (APA ، 2013).

نشانه های ناتوانی ذهنی و نقص در عملکردهای فکری

    توسعه زبان

    استدلال کردن

    حل مسئله

    برنامه ریزی

    تفکر انتزاعی

    داوری

    یادگیری

    از تجربه آموختن

نقص در عملکرد انطباقی

    عدم رعایت استانداردهای توسعه و فرهنگ اجتماعی برای استقلال شخصی و مسئولیت اجتماعی

    عملکرد محدود در یک یا چند فعالیت زندگی روزمره (به عنوان مثال ، ارتباطات ، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل) در محیط ها – در خانه ، مدرسه ، کار و اجتماع).

سطح پشتیبانی مورد نیاز برای عملکرد سازگار (به عنوان مثال ، عملکرد مهارت های اساسی زندگی) میزان شدت را برای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   تعیین می کند. طبق DSM-5 (APA ، 2013) ، علائم و نشانه های نقص عملکرد سازگار در دامنه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

دامنه مفهومی

    رشد آهسته زبان (در صورت لزوم کودکان بعداً یاد می گیرند که صحبت کنند)

    رشد آهسته مهارتهای پیش تحصیلی

    مشکلات یادگیری (خواندن ، نوشتن ، ریاضیات)

    دشواری درک مفاهیم زمان و پول

    مشکلات تفکر انتزاعی (رویکرد مشخص در حل مسئله)

    مشکلات در عملکرد اجرایی (به عنوان مثال ، برنامه ریزی ، استراتژی ، تعیین اولویت ، انعطاف پذیری شناختی)

    مشکلات حافظه کوتاه مدت

    مشکلات استفاده کاربردی از مهارت های تحصیلی مانند مدیریت پول و مدیریت زمان

دامنه اجتماعی

    محدودیت در مهارت های زبانی و ارتباطی

        در مقایسه با همسالان ، زبان گفتاری ملموس تر و پیچیده تر (در صورت استفاده)

        واژگان و مهارت های دستوری محدود

        زبان که ممکن است محدود به درک ساده گفتار و حرکات باشد

        ارتباطی که ممکن است فقط از طریق حرکات اتفاق بیفتد – مانند حرکات ، نشانه ها ، حالات صورت و سایر اشکال ارتباطات تقویت کننده و جایگزین (AAC)

مهارتهای اجتماعی و نشانه های ناتوانی ذهنی

        قضاوت و تصمیم گیری اجتماعی ناپخته

        مشکل در درک نشانه های اجتماعی و قوانین اجتماعی

        مشکلات تنظیم عاطفی و رفتاری که ممکن است بر تعاملات اجتماعی تأثیر منفی بگذارد

دامنه عملی

    نیاز به سطوح مختلف پشتیبانی برای فعالیتهای زندگی روزمره مانند

        مراقبت شخصی

        کارهای پیچیده (به عنوان مثال ، خرید ، حمل و نقل ، سازمان مراقبت ، وعده های غذایی ، مدیریت پول)

        استخدام

        مراقبت های بهداشتی و تصمیمات قانونی

        وظایف خانگی

        مهارت های تفریحی

الگوهای ارتباطی و نشانه های ناتوانی ذهنی

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی ممکن است علائم و نشانه های اختلالات زبان گفتاری و نوشتاری را در حوزه های واج شناسی ، مورفولوژی و نحو ، معناشناسی و کاربردی نشان دهند.

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   یک گروه ناهمگن هستند. توانایی های ارتباطی متفاوت است و ممکن است غیر نمادین باشد (به عنوان مثال ، حرکات ، صداگذاری ، رفتارهای مشکلی) و / یا نمادین (به عنوان مثال ، کلمات ، نشانه ها ، تصاویر).

برای مثال الگوهای ارتباطی در افراد مبتلا به ASD ، فلج مغزی ، سندرم داون ، سندرم الکل جنینی و سندرم X شکننده ، به طور مشترک در ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی هم  اتفاق می افتند

برچسب ها