نشانه های ناتوانی و کم توانی ذهنی

تعریف خصوصیات ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی

نشانه های ناتوانی ذهنی در افراد مبتلا با آزمونهای مناسب قابل تشخیص است.

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   دارای نقایص فکری و همچنین نقص در عملکرد سازگار در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی هستند (APA ، 2013).

نشانه های ناتوانی ذهنی و نقص در عملکردهای فکری

    توسعه زبان

    استدلال کردن

    حل مسئله

    برنامه ریزی

    تفکر انتزاعی

    داوری

    یادگیری

    از تجربه آموختن

نقص در عملکرد انطباقی

    عدم رعایت استانداردهای توسعه و فرهنگ اجتماعی برای استقلال شخصی و مسئولیت اجتماعی

    عملکرد محدود در یک یا چند فعالیت زندگی روزمره (به عنوان مثال ، ارتباطات ، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل) در محیط ها – در خانه ، مدرسه ، کار و اجتماع).

سطح پشتیبانی مورد نیاز برای عملکرد سازگار (به عنوان مثال ، عملکرد مهارت های اساسی زندگی) میزان شدت را برای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   تعیین می کند. طبق DSM-5 (APA ، 2013) ، علائم و نشانه های نقص عملکرد سازگار در دامنه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

دامنه مفهومی

    رشد آهسته زبان (در صورت لزوم کودکان بعداً یاد می گیرند که صحبت کنند)

    رشد آهسته مهارتهای پیش تحصیلی

    مشکلات یادگیری (خواندن ، نوشتن ، ریاضیات)

    دشواری درک مفاهیم زمان و پول

    مشکلات تفکر انتزاعی (رویکرد مشخص در حل مسئله)

    مشکلات در عملکرد اجرایی (به عنوان مثال ، برنامه ریزی ، استراتژی ، تعیین اولویت ، انعطاف پذیری شناختی)

    مشکلات حافظه کوتاه مدت

    مشکلات استفاده کاربردی از مهارت های تحصیلی مانند مدیریت پول و مدیریت زمان

دامنه اجتماعی

    محدودیت در مهارت های زبانی و ارتباطی

        در مقایسه با همسالان ، زبان گفتاری ملموس تر و پیچیده تر (در صورت استفاده)

        واژگان و مهارت های دستوری محدود

        زبان که ممکن است محدود به درک ساده گفتار و حرکات باشد

        ارتباطی که ممکن است فقط از طریق حرکات اتفاق بیفتد – مانند حرکات ، نشانه ها ، حالات صورت و سایر اشکال ارتباطات تقویت کننده و جایگزین (AAC)

مهارتهای اجتماعی و نشانه های ناتوانی ذهنی

        قضاوت و تصمیم گیری اجتماعی ناپخته

        مشکل در درک نشانه های اجتماعی و قوانین اجتماعی

        مشکلات تنظیم عاطفی و رفتاری که ممکن است بر تعاملات اجتماعی تأثیر منفی بگذارد

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
مننگومیوسل یا اسپینابیفدا

دامنه عملی

    نیاز به سطوح مختلف پشتیبانی برای فعالیتهای زندگی روزمره مانند

        مراقبت شخصی

        کارهای پیچیده (به عنوان مثال ، خرید ، حمل و نقل ، سازمان مراقبت ، وعده های غذایی ، مدیریت پول)

        استخدام

        مراقبت های بهداشتی و تصمیمات قانونی

        وظایف خانگی

        مهارت های تفریحی

الگوهای ارتباطی و نشانه های ناتوانی ذهنی

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی ممکن است علائم و نشانه های اختلالات زبان گفتاری و نوشتاری را در حوزه های واج شناسی ، مورفولوژی و نحو ، معناشناسی و کاربردی نشان دهند.

افراد دارای ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی   یک گروه ناهمگن هستند. توانایی های ارتباطی متفاوت است و ممکن است غیر نمادین باشد (به عنوان مثال ، حرکات ، صداگذاری ، رفتارهای مشکلی) و / یا نمادین (به عنوان مثال ، کلمات ، نشانه ها ، تصاویر).

برای مثال الگوهای ارتباطی در افراد مبتلا به ASD ، فلج مغزی ، سندرم داون ، سندرم الکل جنینی و سندرم X شکننده ، به طور مشترک در ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی هم  اتفاق می افتند

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران