نقش گفتار درمان و مسولیتهایش درمشکلات ذهنی

نقش گفتار درمان و مسولیتهایش درمشکلات ذهنی

اگرچه گفتار درمان ها   کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی را خود تشخیص نمی دهند

 اما آنها در ارزیابی مهارت های ارتباطی افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی نقشی اساسی دارند

ممکن است بخشی از تیمی باشند که بین ID و ASD یا سایر شرایط تشخیص افتراقی می دهند.

گفتار درمان ها  همچنین در افزایش عملکرد ارتباطات سازگاری با محیط نقش دارد

بسیاری از زمینه های مهارت انطباقی به توانایی های ارتباطی متکی هستند.

به عنوان مثال ، مهارت های مفهومی شامل زبان درکی و بیانی، خواندن و نوشتن است.

مهارتهای اجتماعی شامل مهارتهای بین فردی ، پیروی از قوانین و حل مسئله است.

و مهارتهای عملی شامل رعایت روال معمول ، استفاده از تلفن و استفاده از رسانه های اجتماعی است.

نقش ها و فعالیت های حرفه ای در آسیب شناسی گفتار و زبان

شامل خدمات بالینی / آموزشی (ارزیابی ، برنامه ریزی و درمان) است.

نقش گفتار درمان ها شامل موارد زیر است:

   1- اطلاعاتی را به افراد و گروههایی که در معرض خطر کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی هستند ارائه میدهد.

به اعضای خانواده آنها و افرادی که با افراد در معرض خطر کار می کنند ، ارائه میدهد.

   2-  افرادی که ممکن است در شنوایی ، گفتاری ، زبانی ، ارتباطی و / یا بلع دچار مشکل شوند را غربال کند

نیاز به ارزیابی بیشتر و یا ارجاع سایر خدمات را تعیین کند

   3- ارزیابی فرهنگی ، زبانی و متناسب با سن گفتار ، زبان ، ارتباطات و بلع را با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی انجام دهد.

 • نیاز به خدمات و پشتیبانی AAC را ارزیابی کند.

    تعیین صلاحیت برای خدمات گفتار و زبان و نقش گفتار درمان

    برای رد سایر شرایط ، تعیین علل و تسهیل دسترسی به خدمات جامع ، به سایر متخصصان مراجعه کند.

 • شناسایی زود هنگام اختلالات رشدی ها را ترویج میدهد
 • به اجرای خدمات برای به حداکثر رساندن پتانسیل کودکان خردسال کمک کند.
 • در ارزیابی و مداخله با افراد دارای شناسه با خانواده شریک است.
 • برای تعیین خدمات آموزشی مناسب به عنوان عضوی از تیم برنامه ریزی مدرسه است
 • (به عنوان مثال اعضای آن شامل والدین ، ​​معلمان ، مربیان ویژه ، مشاوران و روانشناسان) باشد.
 • در مورد مدیریت نقص ارتباطی در افراد دارای ناتوانی و کم توانی ذهنی تصمیم گیری کند.
 • برنامه های درمانی برای خدمات گفتار و زبان
 • از جمله اهداف زبان اجتماعی برای کمک به عملکردهای خودتنظیمی و تعاملی اجتماعی را برای فعال کردن مشارکت در فعالیت های روزانه و برنامه درسی تا آنجا که ممکن است تهیه کند.

ارائه معالجه ، سند پیشرفت و تعیین معیارهای خروج مناسب:

 • از افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و خانواده های آنها در مورد مسائل مربوط به ارتباطات مشاوره بدهد
 • آموزش هایی را با هدف افزایش توسعه ارتباطات و جلوگیری از عوارض بعدی مربوط به کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی ارائه دهد.
 • سایر متخصصان را در زمینه نیازهای افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و نقش گفتار درمان ها در تشخیص و مدیریت نقص ارتباطی افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی آموزش دهد.
 • همکاری با والدین ، ​​معلمان ، مراقبان ، مربیان شغلی ، همسالان و دیگران برای ارتقا، توسعه ارتباطات و استفاده در افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی.
 • به عنوان یک عضو جدایی ناپذیر در تیمی که با افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و خانواده / مراقبان آنها کار می کند و در صورت لزوم ، با توجه به برنامه ریزی انتقال ، کار کند.
 • از دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی در طول سالهای تحصیل و در تنظیمات تحصیلات متوسطه حمایت کند.
 • از افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی در محیط های شغلی و جامعه پشتیبانی کند
 • برای تسهیل توسعه برنامه و ارائه نظارت ، ارزیابی و / یا شهادت متخصص ، در صورت لزوم ، با سایر متخصصان ، اعضای خانواده ، مراقبان و دیگران مشورت و همکاری کند.
 • از تحقیقات در زمینه کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و کمک به پیشرفت دانش در مورد ماهیت و درمان کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی مطلع باشد.

   19_  دفاع از حقوق افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی و خانواده های آنها در سطح محلی ، ایالتی و ملی.

همانطور که در قانون اخلاق نشان داده شده است ،

گفتار درمان ها  هایی که به افراد دارای کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی خدمت می کنند باید به طور خاص آموزش ببینند و برای انجام این کار به طور مناسب آموزش ببینند.

برچسب ها