پیش آگهی آپراکسی

آپراکسی گفتار دوران کودکی

پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی مطلوب در مواردشدید آپراکسی کم است،

زمانی پیش آگهی بهترمیشودکه آفازی با آپراکسی خفیف همراه باشد.

اگر درمان زودترشروع شود ،پیش آگهی بهتراز زمانی خواهدبودکه درمان با تاخیرباشد.

برچسب ها