پیش آگهی آپراکسی

آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی

پیش آگهی آپراکسی مطلوب در مواردشدید آپراکسی کم است،

زمانی پیش آگهی بهترمیشودکه آفازی با آپراکسی خفیف همراه باشد.

اگر درمان زودترشروع شود ،پیش آگهی بهتراز زمانی خواهدبودکه درمان با تاخیرباشد.

منتشر شده در

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران