توانبخشی و خدمات آن

توانبخشی چیست؟

انسانهایی هستند که در اثر بیماری یا صدمه توانایی خود را از دست می دهند.
به کارهایی که برای بازگشت تواناییهای فرد به حداکثر توانایی صورت می گیرد گفته می شود.
برای مثال:
کارهایی که برای فرد پس از سکته صورت میگیرد گفته می شود تا فرد بتواند مجددا راه برود یا حرف بزند.

هدف توانبخشی چیست؟

هدف بازگشت، حفظ و یا بهبود تواناییهای فرد برای زندگی روزمره است.
این تواناییهای شامل تواناییهای جسمی، ذهنی و یا شناختی است.
این فرآیند کمک میکند تا فرد بتواند زندگی و عملکرد روزمره را بهبود دهد.

انواع توانبخشی  کدام است؟

سه نوع عمده عبارت است از
گفتاردرمانی
کاردرمانی
فیزیوتراپی
این فرآیندها برای اهداف خاصی صورت می گیرد تا فرد به بهبود کامل برسد.
سپس همه آنها با هم تعامل می کنند تافرد به یک زندگی سالم و فعال برگردد.

مرکز مراقبت توانبخشی چیست؟

بر خلاف خانه های سالمندان که مسکونی هستند.
این مراکز خدمات تخصصی پزشکی و / یا توانبخشی را به بیماران آسیب دیده ارائه می دهند.
بیماران در این مراکز توسط پرستاران و سایر متخصصان ویزیت و کمک دریافت می کنند.

مراحل اصلی توانبخشی چیست؟

این فرآیند شامل مراحل زیر است
جهت یابی و کاربرد
ملاقات
بررسی و تعیین تواناییها
ارزیابی
برنامه متناسب با فرد
ارایه خدمات
پیگیری

برچسب ها
مراکز توانبخشی