آموزش صداها

حروفالفبای فونوتیکحروفالفبای فونوتیکحروفالفبای فونوتیک

ب

bدdکk
پp(ذ ، ز ، ض ، ظ )zگg
( ت ، ط )t

ر

rلl

(ث ،س ص )

sژžمm
جjشšنn
چč( ع ، ء )وv
( ح ، ه )h

( غ ، ق )

qیy
خxفf  
      
برچسب ها