تواناییهایی کودکان ده ماهه

تواناییهایی کودکان ده ماهه

تواناییهایی کودکان ده ماهه چیست و چگونه آنها را ارزیابی می کنیم؟

برای پاسخ به این سوال که تواناییهایی کودکان ده ماهه چیست و چگونه آنها را ارزیابی می کنیم؟

باید بگوییم که تواناییهایی کودکان ده ماهه ویژگیهای منحصر به فردی دارند.

برای قضاوت در مورد تواناییهای شناختی، اجتماعی، ارتباطی و حرکتی کودکان ۱۰ ماهه باید تواناییهای آنها را در حیطه های مختلف بدانیم.

در زیر میتوانید چک لیست تواناییهای شناختی، اجتماعی، ارتباطی و حرکتی کودکان ۱۰ ماهه را مشاهده نمایید.

تک تک فعالیتها را با تواناییهای شناختی، اجتماعی، ارتباطی و حرکتی کودکان ۱۰ ماهه خود مقایسه نمایید.

در صورت بروز یا مشاهده مشکل میتوانید با گفتاردرمانگر و یا کاردرمانگر خود مشاوره نمایید.

اگر جوابهای خیرتان ۵۰ درصد یا بیشتر بود حتما از یک متخصص گفتاردرمانی و کاردرمانی کمک بخواهید.

تواناییهایی کودکان ده ماهه و حیطه حرکات درشت

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- اگر ھر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگیرید،

آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی؟ پاھایش تحمل می کند

٢- آیا کودک بدون کمک دست ھایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند؟

٣- زمانی که کودک را نزدیک وسایلی مانند چھار پایه، صندلی، نرده تختش یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دھید،

آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در  وضعیت ایستاده نگه می دارد

۴- در حالیکه کودک دستش را به وسیله ای مانند چھار پایه،صندلی نرده تختش یا پشتی گرفته اید

آیا می تواند خم شود، چیزی را از زمین بردارد و دوباره بایستد؟

۵- در حالی که کودک دست خود را به وسیله ای مانند چھارپایه،نرده تختش،یا

پشتی گرفته و ایستاده است،

آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیافتد)خود را پایین می آورد؟

۶- آیا کودک در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چھارپایه  ،صندلی نرده تختش،یا پشتی گرفته است در امتداد آنھا راه می افتد.

تواناییهایی کودکان ده ماهه و حیطه برقراری ارتباط

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک صداھایی مانند “ا” “گا”،”با” را از خودش در می آورد؟

٢-اگر صداھایی که کودکتان از خودش در آورد ، تقلید کنید، آیا آن صداھا را بعد

از شما تکرار می کند؟

٣-آیا کودک دو صدای مشابه مانند”بابا”،”قاقا”یا “دادا” را از خودش در می آورد؟

(ممکن است این صداھا را برای نامیدن یک شیء یا شخص خاص بکار نبرد ).

۴- اگر از کودک بخواھید تا یک بازی کودکانه

(مانند دست دستی کردن ، بای بای کردن، سرسری کردن و دالی کردن) را انجام دھد،

آیا حداقل یکی از این بازی ھا را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دھید ، انجام می دھد ؟

۵- آیا بدون اینکه از اشاره استفاده کنید، می توانید یک دستور ساده مانند

  بیا اینجا”،”اونو به من بده” یا “اونو سر جایش بگذار” را انجام دھد؟

(منظور از اونو ھر چیزی است که در دست کودک می باشد).

۶- آیا کودک علاوه بر “ماما”و “بابا” یک کلمه دیگر را می گوید؟

(یک کلمه عبارت است از صداھایی که کودک ھمواره بطور ثابت برای اطلاق به چیز یا شخصی به کار می برد، به عنوان مثال “دادا” برای “داداش”).

برای دریافت توضیحات مکمل و نحوه پاسخ دادن کلیک فرمایید

تواناییهایی کودکان ده ماهه و حیطه حرکات ظریف

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١-آیا اسباب بازی ھای کوچک را یک دستی  برمی دارد

٢- آیا کودک سعی می کند تا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود ھمراه سایر انگشتانش (مطابق شکل ) چنگ بزند.

ھر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟

(اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ “بله” را علامت بزنید ).

٣- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را با نوک انگشت شست خود و سایر انگشتانش برمی دارد؟

باید دست کودک و اسباب بازی دارای فاصله باشد

۴- آیا کودک بعد از کمی تلاش ، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت شست خود برمی دارد؟

به عنوان مثال نخی که به یک اسباب بازی وصل است

۵- آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگر برمی دارد؟

ممکن است که دست خود را موقع انجام این کار به سطحی که شیء روی آن است ، تکیه دھد.

۶- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیندازد ،

روی زمین می گذارد و سپس دستش را از روی آن برمی دارد؟

حیطه حل مسئله

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دھد

٢- آیا کودک دو اسباب بازی کوچک، با ھر دستش یکی را برداشته ،و آنھا را حدود یک دقیقه نگاه می دارد؟

٣- زمانی که کودک یک اسباب بازی را در دستش نگاه می دارد

آیا آن را به اسباب بازی دیگری که مقابلش قرار دارد می کوبد

۴- در حالیکه در ھر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد

آیا آن دو اسباب بازی را به ھمدیگر می زند؟مانند دست دستی کردن

۵- آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر) است.

دھان می زند یا سعی می کند آن را بیرون بیاورد؟

۶- آیا کودک با کوبیدن یک اسباب بازی بر روی زمین یا میز، بازی می کند

حیطه شخصی-اجتماعی

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- در حالی که کودک به پشت خوابیده است،آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

٢-آیا کودک از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید،

آب،آب میوه یا ھر مایع دیگری را می نوشد

٣- آیا کودک خودش می توان یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد

۴- زمانی که دست خود را دراز می کنید .

از کودک می خواھید اسباب بازی اش را به شما بدھد،

آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند؟

ھر چند ممکن است آن را به شما ندھد

(اگر ھم اسباب بازی اش را به شما می دھد پاسخ “بله” را علامت بزنید).

۵- زمانی که لباس ھایش را تنش می کنید

تا دستش در حلقه آستین قرار می گیرد آیا آن را به داخل آستین می برد

۶- زمانی که دست خود را دراز می کنید 

و از کودک می خواھید تا اسباب بازی اش را به شما بدھد ، آیا آن را در دست شما می گذارد

برچسب ها
تواناییهای کودکان