تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه ویژگیهای منحصر به فردی دارند.

برای قضاوت در مورد تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه باید تواناییهای آنها را در حیطه های مختلف بدانیم.

در زیر میتوانید چک لیست تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه را مشاهده نمایید.

تک تک فعالیتها را با تواناییهای شناختی و حرکتی کودک ۸ ماهه خود مقایسه نمایید.

در صورت بروز یا مشاهده مشکل میتوانید از گفتاردرمانگر و یا کاردرمانگر خود مشاوره نمایید.

اگر جوابهای خیرتان ۵۰ درصد یا بیشتر بود حتما از یک متخصص گفتاردرمانی و کاردرمانی کمک بخواهید

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه درحیطه برقراری ارتباط

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما برمی گردد

٢- زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد ؟

٣-اگر صداهایی که کودکتان از خودش در آورد ، تقلید کنید، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند؟

۴-آیا کودک صداهایی مانند “ا” “گا”،”با” را از خودش در می آورد

۵- زمانی که به کودک با لحنی قاطع می گویید”نه” یا”نکن” آیا کاری را که در حال انجام آن است برای لحظه کوتاهی هم که شده قطع می کند؟

۶- آیا کودک دو صدای مشابه مانند”بابا”،”قاقا”یا “دادا” را از خودش در می آورد؟ممکن است این صداها را برای نامیدن یک شیء یا شخص خاص بکار نبرد

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه درحیطه حرکات درشت

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟

اگر پیش از این خودش بدون تکیه دادن به دست هایش ، صاف می نشسته است، پاسخ بله را علامت بزنید

٢- آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و در همین حالت دست هایش را از تنه اش بیرون می کشد؟

٣- آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟

۴- اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

۵- آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند؟

۶- زمانی که کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید.

آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟

حیطه حرکات ظریف

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-آیا کودک دستش را به سمت چیزی به اندازه نخود یا لوبیا دراز می کند و به آن دست می زند .

اگر پیش از این نیز چیزی به اندازه آن بر می داشته ، پاسخ “بله” را علامت بزنید

٢- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر میدارد ،و آن را در کف دستش به نحوی که انگشتانش دور آن هستند، نگاه می دارد؟

٣-آیا کودک سعی می کند تا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش چنگ بزند هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟

اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ “بله” را علامت بزنید

۴- آیا اسباب بازی های کوچک را یک دستی برمی دارد؟

۵-آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش  چنگ می زند ؟

اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ “بله” را علامت بزنید

۶- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را با نوک انگشت شست خود و سایر انگشتانش برمی دارد؟ یاید دست کودک و اسباب بازی فاصله باشد

توجه:

اگر سوال شماره ۵ را “بله” یا “گاهی” علامت زده اید سوال شماره ١ را نیز “بله” علامت بزنید.

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه در حیطه حل مسئله

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک اسباب بازی را برمی دارد و به دهانش می برد؟

٢- زمانی که به پشت خوابیده است، آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که انداخته است و در صورتی که بتواند آن را ببیند،تلاش می کند؟

٣- آیا کودک با کوبیدن یک اسباب بازی بر روی زمین یا میز، بازی می کند؟

۴- آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

۵- آیا کودک دو اسباب بازی کوچک، با هر دستش یکی را برداشته ،و آنها را حدود یک دقیقه نگاه می دارد؟

۶- زمانی که کودک یک اسباب بازی را در دستش نگاه می دارد ،آیا آن را به اسباب بازی دیگری که مقابلش قرار دارد می کوبد ؟

حیطه شخصی-اجتماعی

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- در حالی که کودک به پشت خوابیده است،آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

٢- زمانی که کودک در مقابل یک آینه بزرگ قرار می گیرد. آیا دستش را برای کشیدن یا زدن روی آینه دراز می کند؟

٣- آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس اوست تلاش می کند؟

ممکن است برای گرفتن آن ،غلت بزند،روی شکم خود بچرخدیا چهار دست وپا برود

۴- در حالی که کودک به پشت خوابیده ، آیا پایش را به دهانش می برد؟

۵- آیا کودک از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگه داشته اید.

آب،آب میوه یا هر مایع دیگری را می نوشد ؟

۶- آیا کودک خودش می توان یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد

برچسب ها
تواناییهای کودکان