تواناییهای کودکان در دو سالگی

تواناییهای کودکان در دو سالگی چیست؟ وآنها باید چه تواناییهایی داشته باشند؟

برای برسی تواناییهای کودکان در دو سالگی باید از آزمونهایی مانند ASQ  استفاده نماییم.

برای توضیحات بیشتر درمورد نحوه نمره دهی و پاسخ به فیلم اینیستاگرامی ما مراجعه فرمایید.

تواناییهای کودکان در دو سالگی و حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-زمانی که تصاویری را به کودک نشان می دهید و می گویید “پیشی را نشون بده” یا “هاپو کو؟” آبا بدون اینکه به

تصاویر مورد نظر اشاره کنید،کودک تصویر صحیح را نشان می دهد؟نشان دادن یک تصویر کافی است.

٢-آیا کودک یه جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی که یک عبارت دو کلمه ای ، مثل “مامان

خورد”،”بابا رفت”،”آب بده”یا “این چیه؟” را می گویید آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟حتی اگر کلمات

کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٣- اگر از هیچ گونه اشاره یا حرکتی در حین ارائه دستور استفاده نکنید، آیا کودک می تواند حداقل سه مورد از

دستورهای مشابه زیر را انجام دهد؟

الف”اسباب بازی را روی میز بگذار” ب”در را ببند”

ج”یک حوله برایم بیاور” د”لباست را پیدا کن”

ه “دستم را بگیر” و “کتابت را بردار”

۴- اگر به تصویر یک توپ گربه،لیوان،کلاه،غیره اشاره کنید و از کودک بپرسید، “این چیه؟” آیا حداقل یک تصویر از

آن تصاویر را به طور صحیح نام می برد؟

۵- آیا کودک دو یا سه کلمه را با یکدیگر مفهوم یک جمله را منتقل می سازند، می گوید؟ مثل”هاپو آمد”،”مامان بیا

اینجا”،”پیشی نیست”در اینجا ترکیب هایی از کلمات مثل”بای بای”،”خیلی خب” که صرفا به یک مفهوم اطلاق

می شوند ،مد نظر نیستندلطفا یک نمونه از کلماتی را که کودک در ترکیب با هم به کار می برد، بنویسید:

۶-آیا کودک حداقل دو مورد از کلماتی مثل “منه”،”من”،”مال من”،”توشما” را به طور صحیح به کار می برد؟

حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-آیا اگر یک دست کودک را بگیرید از پله ها پایین می رود؟ چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان

هستند،مثلا در پارک در منزل مشاهده کنید.

٢- زمانی که به کودک نشان می دهید که چگونه با پایش به یک توپ بزرگ ضربه بزند،آیا با حرکت دادن

پای خود به سمت جلو یا رفتن به سمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه بزند؟اگر کودک پیش از این

نیز خودش به توپ ضربه می زده است ،پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٣-آیا کودک خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود؟چنین امری را می توانید در

جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در پارک و یا در منزل مشاهده کنید.حتی اگر کودک دستش را

به دیوار یا نرده می گیرد،پاسخ “بله” را علامت بزنید.

۴- آیا کودک نسبتا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد دویدنش را

متوقف سازد؟

۵- آیا کودک جفت پا می پرد؟

۶-آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد،

می تواند با پرت کردن پایش به سمت جلو، به توپ ضربه می زند؟

تواناییهای کودکان در دو سالگی و حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک معمولا قاشق را صاف طوری که غذا از داخل آن نریزد به دهانش می برد؟

٢- آیا کودک صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ممکن است که

هر بار چند صفحه را با هم ورق بزند.

٣-آیا کودک در تلاش برای چرخاندن دستگیره در، کوک کردن اسباب بازی ها،

چرخاندن در چیزی، یا پیچاندن در شیشه مربا برای باز و بسته کردن آن، از

حرکت چرخش دستشاستفاده می کند؟

۴- آیا کودک کلیدچراغ را روشن و خاموش می کند؟

۵-آیا کودک هفت مکعب یا اسباب بازی کوچک را خودش به تنهایی بر روی هم

قرار می دهد؟می توانید از قرقره های نخ،جعبه های کوچک یا اسباب بازی

هایی که اندازه آنها حدود ٢.۵ سانتی متر است نیز استفاده کنید.

۶-آیا کودک بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند

کفش رد می کند؟

حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-پس از اینکه کودک می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از بالای کاغذ به

طرف پایین رسم می کنید،آیا با کشیدن خطی در هر جهت ،از شما تقلید می

کند؟در اینجا خط خطی کردن مدنظر نیست و پاسخ “بله” به آن تعلق نخواهد گرفت.

٢-بدون اینکه نحوه انجام کار را نشان دهید آیا کودک برای بیرون انداختن چیزی به

اندازه نخود یا لوبیا از داخل یک بطری شفاف کوچک،بطری را به طور هدفمند سر و

ته می کند؟می توانید از بطری نوشابه یا شیشه شیر کودک استفاده کنید.

٣- آیا کودک وانمود می کند که اشیاء چیزهای دیگری هستند؟برای مثال ،آیا

کودک یک فنجان را روی گوشش گرفته و وانمود می کند که یک تلفن است؟ یا

یک جعبه را روی سرش گذاشته و وانمود می کند که یک کلاه است؟ یا از یک

مکعب یا اسباب بازی برای هم زدن غذا استفاده می کند؟

۴-آیا کودک اشیاء را سرجایشان می گذارد؟ برای مثال،آیا می داند که باید

اسباب بازی ها را داخل سبد یا قفسه اسباب بازی ها قرار دهد، پتو را روی تخت

بیاندازد،و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟

۵- اگر کودک چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد،آیا برای رسیدن به آن

صندلی،چهار پایه یا جعبه ای را پیدا کرده، بر روی آن می ایستد؟

۶- در حالی که کودک می بیند چگونه چهار شیء مثل مکعب را در یک ردیف

پشت سر هم قرار می دهید،آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار

یکدیگر قرار می دهد؟می توانید از قرقره های نخ، جعبه های کوچک یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید.

تواناییهای کودکان در دو سالگی و حیطه شخصی-اجتماعی

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا خودش با فنجان یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره پایین می

گذارد؟حتی اگر کمی از آب بریزد

٢-آیا کودک ادای کارهایی که انجام می دهید،مثل پاک کردن چیزی که

ریخته،جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن را در می آورد؟

٣-آیا کودک با چنگال غذا می خورد؟

۴- وقتی کودک با عروسک یا هر حیوان پارچه ای دیگر بازی می کند ،آیا

وانمود می کند تکانش می دهد، غذایش می دهد،پوشکش را عوض می کند

یا در رختخوابش می گذارد؟

۵-آیا اسباب بازی هایی مانند گاری، کالسکه یا کامیون کوچک را هل می دهد

و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب بازی اش را به گوشه ای برد

که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب – عقب بیرون می کشد ؟

۶- آیا بیشتر مواقع برای نامیدن از “من”،”مرا” و “به من” استفاده می

کند؟برای مثال ،”من آب می خوام” به جای اینکه بگوید:”مریم آب می خواد”.

برچسب ها
تواناییهای کودکان