تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی

مهارتهای کودکان ۳۰ ماهه

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-اگر به تصویر یک توپ گربه،لیوان،کلاه،غیره اشاره کنید و از کودک بپرسید، “این چیه؟” آیا حداقل

یک تصویر از آن تصاویر را به طور صحیح نام می برد؟

٢-اگر از هیچ گونه اشاره یا حرکتی در حین ارائه دستور استفاده نکنید، آیا کودک می تواند حداقل

سه مورد از دستورهای مشابه زیر را انجام دهد؟

الف”اسباب بازی را روی میز بگذار” ب”در را ببند”

ج”یک حوله برایم بیاور” د”لباست را پیدا کن”

ه “دستم را بگیر” و “کتابت را بردار”

٣- زمانی که از کودک می خواهید تا به بینی،چشم ها،مو،پاها،گوش ها و غیره اشاره کند، آیاحداقل

هفت عضو بدن را به طور صحیح نشان می دهد؟در انجام این کار او می تواند به اعضای بدن خودش

، شما یا یک عروسک اشاره کند.

۴- آیا کودک جملاتی که شامل سه یا چهار کلمه هستند بکار می برد، می گوید؟ لطفا یک نمونه از

این جملات را بنویسید :———– –

۵- بدون اینکه از هر گونه اشاره یا حرکتی استفاد کنید، به کودک بگویید”کفش را روی میز بگذار”

و”کتاب را زیر صندلی بگذار” آیا کودک هر دو دستور را به طور صحیح انجام می دهد؟

۶- زمانی که کودک به تصاویر کتاب نگاه می کند آیا توضیح می دهد که در هر تصویر چه کاری انجام

می شود یا چه چیزی اتفاق می افتد؟برای مثال “هاپ هاپ می کنه”،”می دوه”،”می خوره”،”گریه

می کنه” شما می توانید بپرسید، این سگ یا بچه چکار می کنه؟

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگیحیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک نسبتا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد

دویدنش را متوقف سازد؟

٢- آیا کودک خودش به تنهایی حداقل از دو پله بالا یا پایین می رود ؟ چنین امری را

می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در پارک ،در منزل مشاهده

کنید.حتی اگر کودک دستش را به دیوار یا نرده می گیرد،پاسخ “بله” را علامت

بزنید.

٣- آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد،می تواند با پرت کردن پایش به

سمت جلو، به توپ ضربه می زند؟

۴-آیا کودک جفت پا می پرد؟

۵-آیا کودک با گذاشتن یک پا روی هر پله ،از پلکان بالا می رود؟پای چپ روی یک پله

است و پای راست روی پله بعدی است. ممکن است که کودک دستش را به نرده

یا دیوار بگیرد.چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثلا در

پارک یا در منزل مشاهده کنید.

۶-آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد ، برای حدود ١ ثانیه روی یک پایش

می ایستد؟

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگیحیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک در تلاش برای چرخاندن دستگیره در، کوک کردن اسباب بازی ها، چرخاندن در چیزی، یا

پیچاندن در شیشه مربا برای باز و بسته کردن آن، از حرکت چرخش دستش استفاده می کند؟

٢- پس از اینکه کودک می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از بالای کاغذ به طرف پایین رسم

می کنید،از او بخواهید ،خطی مثل خط شما رسم کند.کودک نبایدخط خودش را

روی خط شما بکشد.آیا او با کشیدن یک خط در جهت عمودی،از کار شما تقلید می

کند؟

٣-آیا کودک بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند؟

۴- پس از اینکه کودک می بیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم می کنید، از او

بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند. کودک نباید خط خودش را روی خط شما

بکشد.آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی ، از کارشما تقلید می کند؟

۵-پس از اینکه کودک می بیند که یک دایره را رسم می کنید از او بخواهید تا دایره ای مثل دایره

شما بکشد. کودک نبایددایره خودش را روی دایره شما بکشد.آیا او با کشیدن یک دایره از شما تقلید

می کند؟

۶- آیا کودک صفحات کتاب را یکی – یکی ورق می زند؟

حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که کودک در آینه نگاه می کند، از او بپرسید”_ کو”؟اسم کودک را به

کار ببرید.آیا کودک به تصویر خودش در آینه اشاره می کند؟

٢-اگر کودک چیزی را بخواهد که دستش به آن نمی رسد،آیا برای رسیدن به آن صندلی،چهار پایه یا

جعبه ای را پیدا کرده، بر روی آن می ایستد؟

٣-در حالی که کودک می بیند چگونه چهار شیء مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم قرار

می دهید،آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد؟می توانید از قرقره

های نخ، جعبه های کوچک یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید.

۴- زمانی که به تصویر زیر اشاره می کنید و از کودک می پرسید “این چیه؟” آیا کودک در پاسخ کلمه

ای را می گوید، که به معنی یک شخص باشد؟ پاسخ هایی مثل “آدم

برفی”،”پسر”،”مرد”،”دختر”،”بابا” صحیح هستند.لطفا پاسخ کودک را در اینجا بنویسید-

 – —

۵- زمانی که می گویید”بگو هفت، سه”، آیا کودک همین دو عدد را با آن ترکیبی که گفته اید

تکرارمی کند؟نباید این اعداد را تکرار کنید.در صورت لزوم، دو عدد دیگر از اعداد را امتحان کنید و

بگویی،”هشت،دو” کودک باید فقط یک جفت اعداد را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ “بله”را برای

این سوال علامت بزنید.

۶-پس از اینکه کودک یک “تصویر”،حتی یک خط خطی ساده را رسم می کند، آیا به شما می گوید

که چه چیزی رسم کرده است؟ می توانید برای ترغیب کودک ، بگویید”برام بگو چی کشیدی” یا

بپرسید”این چیه؟”

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگیحیطه شخصی-اجتماعی

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید،آیا حداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد؟

الفدهانتان را باز کنید جگوش خود را بکشید

بپلک بزنید دصورت خود را نوازش کنید

٢-آیا خودش با قاشق غذا می خوردگرچه ممکن است مقداری از غذا را بریزد.

٣- آیا اسباب بازی هایی مانند گاری، کالسکه یا کامیون کوچک را هل می دهد و آنها را دور

وسایل مختلف می راند و اگر اسباب بازی اش را به گوشه ای برد که امکان دور زدن نبود ، آن

را از آنجا عقب – عقب بیرون می کشد ؟

۴- آیا پالتو ،ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک می پوشد ؟

۵- پس از اینکه پاهای کودک را داخل پاچه های شلواری که تنگ نیست می کنید، آیا

شلوارش را کاملا بالا می کشد؟

۶- وقتی کودک به آینه نگاه می کند وکسی پرسید “توی آینه کیه؟” آیا در پاسخ می گوید

من” یا اسم خودش را بیان می کند؟

برچسب ها
تواناییهای کودکان