تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای مختلف

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای مختلف چگونه است؟

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات درشت و ظریف، حل مسئله، شخصی و اجتماعی دارای یکسری ویژگیها و مشخصات خاصی است.

آگاهی از میزان توانایی کودکان ۱۲ ماهه میتواند ما را در قضاوت بهتر کمک کند.

با بررسی و مطالعه فرم تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات درشت و ظریف، حل مسئله و شخصی و اجتماعی با کودک خودتان مقایسه نمایید.

به هر پرسش با بله یا نه پاسخ دهید.

اگر پاسخ ۵۰ درصد یا بیشتر شما نه بود .

حتما با متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز تماس حاصل فرمایید.

آنان بعد از ارزیابی دقیق فرزندتان راهنماییهای لازم را به حضورتان ارایه خواهند کرد.

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در حیطه برقراری ارتباط

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- از کودک بخواهید تا یک بازی کودکانه انجام بدهد

 مانند دست دستی کردن ، بای بای کردن، سرسری کردن و دالی کردن را انجام دھد،

 آیا حداقل یکی از این بازیها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دهید ، انجام می دهد؟

٢- آیا بدون اینکه از اشاره استفاده کنید، می توانید یک دستور ساده انجام دهد؟  

مانند “بیا اینجا”،”اونو به من بده” یا  اونو سر جایش بگذار .

منظور از اونو هر چیزی است که در دست کودک می باشد.

٣-آیا کودک علاوه بر “ماما”و “بابا” یک کلمه دیگر را می گوید؟

 به عنوان مثال “دادا” برای “داداش.

۴- زمانی که می پرسید”توپ، کلاه،کفش وغیره کجاست؟”

آیا کودک به آن نگاه می کند؟

 دقت داشته باشید که شیء مورد سوال در آنجا وجود داشته باشد.

اگر کودک حتی فقط یک شی را می شناسد پاسخ “بله” را علامت بزنید.

۵- زمانی که کودک چیزی را می خواھد، درخواست خود را با اشاره به  آن بیان می کند؟

۶- آیا کودک سرش را به معنی “بله” یا “خیر” تکان می دھد

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- در حالیکه کودک دستش را به وسیله ای مانند چھار پایه،صندلی نرده تختش یا پشتی گرفته است.

آیا می تواند خم شود، چیزی را از زمین بردارد و دوباره بایستد؟

٢- در حالی که کودک دست خود را به وسیله ای مانند چهارپایه،نرده تختش،یا پشتی گرفته و ایستاده است آیا با حفظ تعادل بدون اینکه بیافتدخود ش پایین می رود؟

٣- آیا کودک وقتی با یک دست خود وسیله ای مانند  چهارپایه،صندلی نرده تختش،یا پشتی گرفته است  در امتداد آنها راه می افتد

۴- اگر دستهای کودک را صرفا برای کمک به حفظ تعادل وی بگیرید،  آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن ،چند قدم برمی دارد؟

اگر کودک پیش از این نیز خودش راه می رفته،  پاسخ “بله” را علامت بزنید.

۵- اگر یک دست کودک را بگیرید، آیا می تواند چند قدم به جلوبردارد؟

اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ، پاسخ “بله” را علامت بزنید

۶- آیا کودک می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزی،بلند شده، بایستد و چند قدم به جلو بردارد

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در حیطه حرکات ظریف

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک بعد از کمی تلاش ، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت شست خود برمی دارد؟

به عنوان مثال نخی که به یک اسباب بازی وصل است.

٢- آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگر برمی دارد؟

ممکن است که دست خود را موقع انجام این کار به سطحی که شیء روی آن است ، تکیه دھد

٣- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیندازد ، روی زمین میگذارد  سپس دستش را از روی آن بر می دارد.

۴- آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا با نوک انگشت شست و نوک انگشت دیگر،  بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء روی آن است ، بر می دارد

۵-آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت جلو، پرتاب می کند؟

اگر توپ را فقط پایین می اندازد، پاسخ “خیر” را علامت بزنید.

۶- آیا کودک ھمراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند؟

برای انجام این کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا او آن را بگیرد.

توجه اگر سوال شماره ۴ را “بلھ” یا “گاھی” علامت زده اید سوال شماره ٢ را نیز “بله” علامت بزنید.

حیطه حل مسئله

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- در حالیکه در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد،

آیا آن دو اسباب بازی را  به ھمدیگر می زند مانند دست دستی کردن

٢-آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر است، دھان می زند یا سعی می کند آن را بیرون بیاورد؟

٣- بعد از اینکه کودک می بیند که شما اسباب بازی کوچکی را زیر تکه کاغذ یاد پارچه پنھان کنید ،

آیا او آن را پیدا می کند ؟ اسباب بازی باید کاملاپنھان شده باشد

۴- اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آیا کودک نیز از کار شما تقلید کرده و اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می اندازد،

ھر چند که ممکن است اسباب بازی را از دستش رھا نکند ؟

اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می انداخته پاسخ “بله” را علامت بزنید

۵- آیا کودک دو اسباب بازی کوچک را،یکی یکی ، داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟

می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دھید

۶- پس از اینکه با مداد یا خودکار روی کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودک از کار شما تقلید کرده و خط خطی می کند.

اگر پیش از این نیز خودش خط خطی می کرده ، پاسخ “بله” را علامت بزنید

حیطه شخصی-اجتماعی

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواھید اسباب بازی اش را به شما بدھد،

آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند؟

ھر چند ممکن است آن را به شما ندھد.

اگر ھم اسباب بازی اش را به شما می دھد پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٢-زمانی که لباس ھایش را تنش می کنید، تا دستش در حلقه آستین قرار می گیرد.

آیا آن را به داخل آستین می برد

٣- زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواھید تا اسباب بازی اش را به شما بدھد ،

آیا آن را در دست شما رھا می کند

۴- زمانی که لباس کودک را تنش می کنید، آیا برای پوشیدن کفش، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند میکند؟

۵- آیا کودک توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا پرتاب می کند،

طوری که شما بتوانید دوباره آن را برایش بیندازید

۶- آیا کودک در بازی با عروسک یا ھر گونه حیوان پارچه ای ،آن را بغل می کند؟

برچسب ها
تواناییهای کودکان