تواناییهای کودکان چهارده ماهه کدام

تواناییهای کودکان چهارده ماهه

تواناییهای کودکان چهارده ماهه کدام است و چگونه تشخیص داده می شود؟

تواناییهای کودکان چهارده ماهه دارای ویژگیهایی است که آگاهی از این تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه ما را در قضاوت بهتر در مورد رشد آنها کمک رسان خواهد بود.

تواناییهای کودکان چهارده ماهه در حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک علاوه بر “ماما”و “بابا” یک کلمه دیگر را می گوید؟یک

کلمه عبارت است از صداھایی که کودک ھمواره بطور ثابت برای

اطلاق به چیز یا شخصی به کار می برد، به عنوان مثال “دادا” برای

“داداش”.

٢-زمانی که کودک چیزی را می خواھد، درخواست خود را با اشاره

به آن بیان می کند

٣- آیا کودک سرش را به معنی “بله” یا “خیر” تکان می دھد

۴- آیا کودک به تصاویر کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنھا

می کشد، یا تلاش می کند آنھا را بردارد

۵- آیا کودک علاوه بر “ماما” و “بابا” چھار کلمه دیگر یا بیشتر از آن را

می گوید

۶-زمانی که از کودک خود می خواھید تا به اتاق دیگر برود و یک

اسباب بازی یا شیء آشنا را پیدا کند، آیا این کار را انجام می دھد ؟

برای مثال می پرسید “توپت کجاست؟”یا “لباست را بیار بده به

من”یا”برو بالشت را بیاور”.[irp]

تواناییهای کودکان چهارده ماهه در حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- اگر دست ھای کودک را صرفا برای کمک به

حفظ تعادل وی بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل

یا افتادن ،چند قدم برمی دارد؟اگر کودک پیش از

این نیز خودش راه می رفته، پاسخ “بله” را علامت

بزنید

٢- اگر یک دست کودک را بگیرید، آیا می تواند چند قدم به جلو

بردارد؟اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ، پاسخ

“بله” را علامت بزنید .

٣- آیا کودک می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزی،بلند شده، بایستد

و چند قدم به جلو بردارد

۴- آیا کودک از وسایلی مثل صندلی ،چھار پایه یا تخت یا پشتی بالا

می رود

۵- آیا کودک برای برداشتن چیزی از روی زمین ،خم می شود یا چمباتمه

می زند . سپس بدون ھیچ گونه کمکی دوباره می ایستد

۶- آیا کودک برای حرکت کردن به جای چھار دست و پا ، راه می رود.[irp]

تواناییهای کودکان چهارده ماهه در حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا با نوک انگشت شست و نوک انگشت

دیگر، بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء روی

آن است ، بر می دارد

٢-آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت

جلو، پرتاب می کند؟اگر توپ را فقط پایین می اندازد، پاسخ “خیر” را

علامت بزنید.

٣- آیا کودک ھمراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند؟برای انجام این کار

 . می توانید یک ورق را بلند کنید تا آن را بگیرد

۴- آیا کودک یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار

می دھد؟می توانید از قرقره ھای نخ،جعبه ھای کوچک، یا اسباب بازی ھایی

که اندازه آنھا حدود ٢٫۵ سانتی متر است نیز استفاده کنید.

۵- آیا کودک با نوک مداد یا خودکار ،خط خطی می کند؟

۶-آیا کودک سه مکعب اسباب بازی کوچک را خودش به تنھایی بر روی ھم قرار

می دھد.[irp]

حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آیا کودک نیز از

کار شما تقلید کرده و اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می اندازد،ھر چند

که ممکن است اسباب بازی را از دستش رھا نکند ؟اگر پیش از این نیز خودش

اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می انداخته پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٢- آیا کودک دو اسباب بازی کوچک را،یکی یکی ، داخل

ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟می توانید نحوه

انجام این کار را به او نشان دھید.

٣- پس از اینکه با مداد یا خودکار روی کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودک از کار

شما تقلید کرده و خط خطی می کند ؟ اگر پیش از این نیز خودش خط خطی

می کرده ، پاسخ “بله” را علامت بزنید.

۴- آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافیمانند

پلاستیکی یا شیشه یا شیشه شیر است، دھان می زند یا سعی می کند

آن را بیرون بیاورد؟

۵-آیا کودک چند شش یا بیشتر  اسباب بازی کوچک را داخل ظرفی مثل

 . کاسه یا جعبه می اندازد؟می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دھید

۶- پس از اینکه به کودک نشان دادید که چگونه می توان با استفاده از یک

قاشق ، یک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر،اسباب بازی کوچکی را که

کمی دور است بدست آورد،آیا کودک سعی می کند تا

چنین کاری را انجام دھد؟[irp]

حیطه شخصی-اجتماعی

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که لباس کودک را تنش می کنید، آیا برای پوشیدن

کفش، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند می کند

٢-آیا کودک توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا

پرتاب می کند، طوری که شما بتوانید دوباره آن را برایش بیندازید

٣- آیا کودک در بازی با عروسک یا ھر گونه حیوان پارچه ای ،آن را

بغل می کند

۴-آیا خودش با قاشق غذا می خوردگر چه ممکن است مقداری از

غذا را بریزد.

۵- آبا به درآوردن جوراب،کلاه یا دستکش خودش کمک می کند

۶- آیا برای جلب توجه شما یا در تلاش برای نشان دادن چیزی ،دست یا لباس شما را می کشد.[irp]

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

برچسب ها
تواناییهای کودکان