تواناییهای کودکان شش ماهه چیست؟

تواناییهای کودک شش ماهه

تواناییهای کودکان شش ماهه چیست؟ و چگونه اندازه گیری کنیم؟

در این مقاله میخواهم تواناییهای کودکان ۶ ماهه را در حیطه های متفاوت بازگو نمایم.

حیطه های برقراری ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف، حل مسئله و شخصی اجتماعی مورد بحث این مقاله است.

به خاطر داشته باشید که به سوالات پاسخ بله و یا نه بدهید.

اگر پاسختان در نصف یا بیشتر سوالات نه بود حتما با مرکز جامع کاردرمانی و گفتاردرمانی تبریز تماس حاصل فرمایید.

تواناییهای کودکان شش ماهه و حیطه برقراری ارتباط

قبل از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید

١- آیا کودک جیغ می زند ؟

٢- زمانی که کودک با صدای خودش بازی میکند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟

٣-زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت شما برمی گردد؟

۴-زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟

۵-آیا کودک صداهایی مانند “ا” “گا”،”با” را از خودش در می آورد ؟

۶-اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند؟

چگونه به سوالات فوق العاده پاسخ دهیم.

تواناییهای کودکان شش ماهه و حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-درحالی که کودک به پشت خوابیده است ، آیا پاهایش را تا حدی که بتواند آنها را ببیند،بالا می آورد؟

٢- زمانی که کودک روی شکمش خوابیده است، آیا دستهایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کاملا از کف زمین بالا می آورد؟

٣- آیا کودک از حالت خوابیده به پشت ، روی شکم غلت زده و دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟

۴- زمانی که کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش به عنوان تکیه گاه استفاده می کند ؟

(اگر پیش از این خودش بدون تکیه دادن به دست هایش، صاف می نشسته است، باید پاسخ بله را علامت بزنید)

۵- اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل وی بگیرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

۶- آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به حالت چهار دست و پا در می آید؟

 حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١-هر گاه اسباب بازی را در مقابل کودک نگاه می دارید، آیا آن را می گیرد و به آن نگاه می کند ، به دو طرف حرکت می دهد، یا برای حدود یک دقیقه آن را در دهانش گذاشته و می جود ؟

٢- آیا کودک هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازی دراز می کند و یا آن را می گیرد ؟

٣- آیا کودک دستش را به سمت چیزی به اندازه نخود یا لوبیا دراز می کند و به آن دست می زند

(اگر پیش از این نیز چیزی به اندازه آن بر می داشته ، پاسخ “بله” را علامت بزنید ).

۴- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر میدارد ،و آن را در کف دستش به نحوی که انگشتانش دور آن هستند، نگاه می دارد؟

۵-آیا کودک سعی می کند تا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش چنگ بزند هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟

اگرپیش از این نیز خودش چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ “بله” را علامت بزنید

۶- آیا کودک بیشتر با یک دست شیء کوچک را بر می دارد؟

 حیطه حل مسئله

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودک است ، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟

٢- زمانی که به پشت خوابیده است، آیا برای پیدا کردن اسباب بازی ای که انداخته است سرش را می چرخاند؟

(اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازی را بر می داشته پاسخ “بله” را علامت بزنید).

٣- زمانی که به پشت خوابیده است، آبا برای برداشتن اسباب بازی که انداخته است در صورتی که بتواند آن را ببیند ، تلاش می کند ؟

۴- آیا کودک در اغلب موارد اسباب بازی را بر می دارد و به دهانش می برد؟

۵- آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟

۶- آیا کودک با کوبیدن یک اسباب بازی بر روی زمین یا میز، بازی می کند؟

تواناییهای کودکان شش ماهه و حیطه شخصی-اجتماعی

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

١- زمانی که کودک شما روبروی یک آینه بزرگ قرار می گیرد، آبا به خودش لبخند می زند یا با خودش غان و غون می کند ؟

٢- آیا کودک در برخورد با افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟

واکنش در مقابل افراد غریبه ممکن است شامل خیره شدن، اخم کردن، کناره جویی یا گریه کردن باشد

٣- در حالی که کودک به پشت خوابیده است،آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

۴- زمانی که کودک در مقابل آینه بزرگ قرار می گیرد،آیا دستش را برای کشیدن یا زدن روی آینه دراز می کند؟

۵- در حالی که کودک به پشت خوابیده ، آیا پایش را به دهانش می برد؟

۶- آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس اوست تلاش می کند؟

(او ممکن است برای گرفتن آن ، غلت بزند، روی شکم خود بچرخدیا چهار دست و پا برود

برچسب ها
تواناییهای کودکان