تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی

کودک 16 ماهه

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی

این نوشته تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی را بررسی می کند.

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی در حیطه برقراری ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف، حل مسئله و مهارتهای اجتماعی شخصی مورد بررسی قرار گرفته است.

شما می توانید تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی را با تواناییهای زیر مقایسه نمایید.

اگر پاسخ شما به حدود ۵۰ درصد سوالات منفی بود حتما با متخصصین ما تماس بگیرید.

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی حیطه برقراری ارتباط

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک به تصاویر کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنھا

می کشد، یا تلاش می کند آنھا را بردارد

٢- آیا کودک علاوه بر “ماما” و “بابا” چھار کلمه دیگر یا بیشتر از آن

را می گوید

٣- زمانی که کودک چیزی را می خواھد، درخواست خود را با اشاره

به آن بیان می کند

۴-زمانی که از کودک خود می خواھید تا به اتاق دیگر برود و یک

اسباب بازی یا شیء آشنا را پیدا کند، آیا این کار را انجام می دھد؟

برای مثال می پرسید ،”توپت کجاست؟”یا”لباست را بیار بده به

من”یا”برو بالشت را بیاور”.

۵- آیا کودک یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند؟برای مثال

،زمانی که یک عبارت دو کلمه ای مثل”مامان خورد”،”بابا رفت”،”آب

بده” یا”این چیه؟” را می گوید آیا کودک ھر دو کلمه را برایتان تکرار

می کند؟حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فھم ھستند،

پاسخ”بله” را علامت بزنید.

۶-آیا کودک علاوه بر “ماما” و “بابا” ھشت کلمه دیگر یا بیشتر از آن

را می گوید

حیطه حرکات درشت

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزی،بلند شده،

بایستد و چند قدم به جلو بردارد

٢- آیا کودک از وسایلی مثل صندلی ،چھار پایه یا تخت یا پشتی

بالا می رود

٣- آیا کودک برای برداشتن چیزی از روی زمین ،خم می شود یا

چمباتمه می زند . سپس بدون ھیچ گونه کمکی دوباره می ایستد

۴- آیا کودک برای حرکت کردن به جای چھار دست و پا ، راه

می رود

۵- آیا کودک به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد

۶- آیا کودک برای دست یافتن به چیزی که آن را می خواھد، از

چیزھایی مثل صندلی ، چھارپایه یا تخت بالا می رود

حیطه حرکات ظریف

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا کودک ھمراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند؟برای انجام این

 . کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا آن را بگیرد

٢-آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به

سمت جلو، پرتاب می کند؟اگر توپ را فقط پایین می اندازد، پاسخ “خیر”

را علامت بزنید.

٣- آیا کودک یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر

قرار می دھد؟می توانید از قرقره ھای نخ،جعبه ھای کوچک، یا اسباب

بازی ھایی که اندازه آنھا حدود ٢٫۵ سانتی متر است نیز استفاده کنید.

۴- آیا کودک سه مکعب یا اسباب بازی کوچک را بدون کمک و به تنھایی بر

روی ھم قرار می دھد

۵- آیا کودک با نوک مداد یا خودکار ،خط خطی میکند؟

۶-آیا کودک صفحات کتاب را خودش به تنھایی ورق می زند؟

ممکن است که ھر بار چند صفحه را با ھم ورق بزند

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی حیطه حل مسئله

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- پس از اینکه با مداد یا خودکار روی کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودک از

کار شما تقلید کرده و خط خطی می کند ؟ اگر پیش از این نیز خودش خط

خطی می کرده ، پاسخ “بله” را علامت بزنید.

٢- آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری

شفافیمانند پلاستیکی یا شیشه یا شیشه شیر است، دھان می زند

یا سعی می کند آن را بیرون بیاورد؟

٣- آیا کودک چند شش یا بیشتر  اسباب بازی کوچک را داخل ظرفی

مثل کاسه یا جعبه می اندازد؟می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان

دھید.

۴-پس از اینکه به کودک نشان دادید که چگونه می توان با استفاده از یک

قاشق ، یک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر،اسباب بازی کوچکی را که

کمی دور است بدست آورد،آیا کودک سعی می کند تا چنین کاری را انجام دھد

۵- بدون اینکه ابتدا نحوه خط خطی کردن را به کودک نشان دھید، زمانی

که مداد یا خودکار رابه کودک می دھید ،آیا او خط خطی می کند؟

۶- پس از اینکه چیزی به اندازه نخود یا لوبیا داخل یک بطری می افتد،آیا

کودک برای بیرون آوردن آن ،بطری را سر و ته می کند؟می توانید نحوه

انجام این کار را به او نشان دھید.

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی حیطه شخصی-اجتماعی:

پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید .

١- آیا خودش با قاشق غذا می خوردگر چه ممکن است مقداری از غذا را بریزد

٢- آیا به درآوردن جوراب،کلاه یا دستکش خودش کمک می کند

٣- آیا کودک در بازی با عروسک یا ھر گونه حیوان پارچه ای ،آن را بغل

می کند

۴-درحالی که به خودش در آینه نگاه می کند، آیا اسباب بازی را به تصویر

خودش تعارف می کند

۵- آیا برای جلب توجه شما یا در تلاش برای نشان دادن چیزی ، دست یا

لباس شما را می کشد

۶- وقتی به کمک شما نیاز داردمثلا برای کوک کردن یک اسباب بازی یا باز

کردن کاغذ آب نبات یا بیسکویت به سراغ شما می آید.

برچسب ها
تواناییهای کودکان