صدای ق غ و چگونگی اصلاح آن

صدای ق غ

صدای ق غ جز صداهایی است که برخی از کودکان آنرا غلط تلفظ میکنند.

صدای ق غ در زبان فارسی به یک شکل تلفظ میشود

ولی در زبان ترکی و ترکی آذربایجانی به دو شکل جدا تلفظ میشود.

و دو صدای جدا است.

کودک باید آنرا بتواند تمیز دهد

آموزش صدای /ق/ /غ/

تولید صدای /ق/ و /غ/ در زبان فارسی به یک شکل تلفظ میشود

ولی در زبان ترکی و عربی به این دو حرف بصورت متفاوت تلفظ میشوند

و گفتاردرمانگر باید در حین کار با فرد باید زبان او را مد نظر داشته باشد.

  • جایگاه اندامهای گویایی در تولید :

    انتهای زبان را در عقب دهان به سمت سقف دهان می بریم.
  • و هوای عبوری از دهان را قطع می کنیم همزمان در حنجره هم لرزش وجود دارد. کودکان در سنین بسیار پایین قادر هستند این صدا را تولید کنند

و تقریبا تا قبل از ۳ سالگی کامل به این حرف مسلط میشوند.

  • راهکارهایی برای کمک به بیان آن:

روزی نیم ساعت در گفتار محاوره هروقت به صدای ق رسیدید برجسته بگویید. رو در روی کودک بنشینید و کلمات دارای صدای ق را بگویید تا کودک ببیند

بازی ترتیب بدهید و از کودک بخواهید که هروقت صدای ق را شنید کار خاصی انجام دهد.

  • راهکارهای کلامی برای کمک به بیان این صدا:

یکی از مهمترین راهها نشان دادن جای تولید /ق/ و چگونگی تولید هست

صدا را برجسته بگویید تا کودک هم ببیند و هم بشنود.

صدای /ق/ را به تنهایی بگویید ق ق ق ق ق

بعد از تسلط کودک هجاها را تمرین کنید.

/قا قا قا …/ قی قی قی …/  قو قو قو و ……./ حالا کودک آماده ق گفتن در کلمه است !

  • کمک فیزیکی برای تولید صدای /ق/، /غ/:

برخی کودکان قادرنیستند زبان خود را در جای مناسب برای تولید این صدا قرار دهند.

میتوانید از کودک بخواهید که به عقب تکیه دهد و یا دراز بکشد

اینکار باعث میشود که جاذبه خودش زبان را به عقب ببرد. و تولید آسانتر شود.

گفتاردرمانگران از ابزارهایی برای اینکار استفاده می نمایند در صورت نیاز مشورت بگیرید.

هرگز بدون مشورت دهان و زبان کودک را دستکاری نکنید.

  • راهنماییهای لمسی در تولید آن:

صدای /ق/ صدایی هست که در آن حنجره میلرزد

برای جلب توجه کودک دست او را زیر گردنتان قرار دهید و صدای /ق / را بگویید و از کودک بخواهید که سعی کند تقلید کند.

حالا باید چی کار کنم؟

اگر کودک شما در چندین حرف دچار مشکل است و سن او بیش از ۳ سال هست

حتمن با یک گفتاردرمان جهت ارایه خدمات تخصصی مشورت نمایید.

برچسب ها
تلفظ صداها