غان و غون و اهمیتش در صداسازیها

چراتشویق غان و غون و صداسازیها مهم است.

کودکان به غان و غون قبل از فراگیری گفتار نیازمند هستند.

صداسازی یکی از مهارتهای پیش کلامی قبل از شروع گفتار است.

آنها باید صداهای مختلف راتجربه کنند.

غان غون کنترل آنها بر حرکات ضروری دهان و زبان برای گفتار را افزایش می‌دهد.

بازی با اصوات یک شیوه‌ مهم برای کشف نحوه تولید صداهای مختلف است.

بازی با اصوات و صداسازی یک مرحله مهم در یادگیری گفتار می‌باشد.

صداسازیهای اولیه اغلب صداهای مصوت هستند مثل:

این/ اون …….. همخوانها ( یا صداهای صامت مثل ب، ک، و …… ) بعداً ظاهر می‌شوند و غان و غون آهنگین می‌شود. بابابا/ماما.

اگر کودک مشکل شنوایی داشته باشد غان و غون قطع می‌شود.

چنین کودکی صداهایی را که خودش تولید می‌کند، نمی‌شنود.

اگر کودک از سمعک استفاده کند، صداسازی  دوباره شروع میشود.

پس از شروع غان و غون  باید بصورت فعالانه کودک تشویق شود.

چگونه می‌توان صداسازی را تشویق کرد؟

آواز خواندن، صحبت کردن و خندیدن کارهای لذت بخشی هستند. این کار می‌تواند کودک را تشویق به تولید صدا کنند.

کودک خود را روی زانوهایتان بگذارید بطوریکه صورتش رو به شما باشد. او را بالا، پائین بیاندازید. ترانه و آواز بخوانید و او را بر قصانید. هرگاه کودکتان صدایی درآورد سعی کنید یک پاسخ منطقی به او بدهید. مثلاً همان صدا را تکرار بکنید و یا آن صدا را بکشید و به یک کلمه تبدیل کنید.

کودکان اغلب وقتی که هیجان زده و یا سرگرم هستند صدای بیشتری تولید می‌کنند. از این لحظات برای تشویق صداسازیها و غان و غون استفاده کنید.

با تغییر زیر و بمی و بلندی و کوتاهی صدا، کودک را تشویق کنید تا صدای شما را تقلید کند.

برای صداسازی به کودک خود زمان بدهید. قبل از تولید صدای جدید توسط کودک، می‌بایست صبر کنید.

وقتی کودک صدایی تولید کرد با توجه و تشویق و دادن یک هدیه مثل یک عروسک صدا دار او را غافلگیر و ذوق زده ساخته و به او پاداش دهید.

هر گاه صدای جدیدی از کودک خود شنیدید آنرا یادداشت کنید و تاریخ بزنید تا میزان و نحوه پیشرفت او را تحت نظر داشته باشید.

برچسب ها
تواناییهای کودکان