کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان

کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان یکی از حیطه هایی که در کاردرمانی مطرح است.

اگر آسیبی منجر به نقص جسمانی فرد شود او به کاردرمانی نیاز خواهد داشت.

این نقص میتواند باعث اختلال در عملکرد فرد میشود و سبب اختلال در زندگی روزمره فرد می شود.

این وضعیتها سبب می شود که فرد یه خدمات کاردرمانی نیاز پیدا کند.

کاردرمان در کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان ناتوانی فرد را بررسی میکند

او برساس ارزیابی فرد در زندگی روزمره و محیط اطراف او از تکنیکها و رویکردهای درمانی برای درمان فرد استفاده میکند.

کاردرمانگر کارهای زیر را برای فرد انجام می دهد

کمک میکند فرد مهارت‌های جدید را یاد بگیرند.

تکنیک‌های سازگاری فرد با محیط را توسعه می دهد.

مهارت‌های موجود فرد را حفظ می کند.

به فرد کمک می‌کند تا میزان معقولی از مسئولیت توانبخشی خود را عهده دار باشد.